Onze helpdesk is niet beschikbaar van maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei, evenals donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024.

VOO Medezeggenschapsdag

  Home - VOO Medezeggenschapsdag

De VOO Medezeggenschapsdag vindt plaats op 22 mei 2024! Een (mid)dag vol workshops en inspirerende sprekers op gebied van medezeggenschap. Wilt u hierbij zijn? U vindt hieronder informatie over hoe het programma eruitziet en welke workshops er beschikbaar zijn. Vul onderstaand formulier aan om u definitief aan te melden.


Programma VOO Medezeggenschapsdag 22 mei 2024

Op 22 mei 2024 vindt de eerste VOO Medezeggenschapsdag plaats! Tijdens deze dag kunt u luisteren naar toetsexpert Karen Heij, verschillende workshops volgen en vindt er een paneldiscussie plaats over de toekomst van de medezeggenschap.

Tijd:                12:00 – 18:00
Locatie:           Eenhoorn Meeting Center Amersfoort – Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort

10:30 Algemene ledenvergadering
Als u lid bent van de VOO of uw medezeggenschapsorgaan lid is van de VOO nodigen we u ook van harte uit om aanwezig te zijn bij de ledenvergadering. U kunt bij het inschrijfformulier aangeven of u bij dit deel aanwezig bent.

12:00 Inloop
We heten u van harte welkom vanaf 12:00 uur met een verzorgd broodjesbuffet.

12:30 Openingswoord VOO-voorzitter Marco Frijlink
Voorzitter van de Vereniging Openbaar Onderwijs, Marco Frijlink, zal een kort openingswoord houden over de achtergrond van deze dag.

12:45 Adviseur toetsing en onderwijs Karen Heij over toetsing en kansengelijkheid
Karen Heij werkt als zelfstandig toetsexpert en is in april van 2021 gepromoveerd op een onderzoek naar de eindtoets in het basisonderwijs, waarmee ze nieuwe invalshoeken toevoegde aan het onderwijsgesprek. Karen houdt een inspirerend verhaal waarmee MR’s in hun eigen school het gesprek kunnen aangaan over kwaliteit, doelstellingen en hoe je deze toetst (en of dat eigenlijk nuttig is).

13:45 Pauze

14:00 Workshops ronde 1
Workshops 01 – 06. U kunt bij de workshoprondes kiezen uit een zestal workshops waarover u hieronder meer informatie over kunt vinden.

15:00 Wissel workshop

15:15 Workshops ronde 2
Workshops 07 – 12. U kunt bij de workshoprondes kiezen uit een zestal workshops waarover u hieronder meer informatie over kunt vinden.

16:15 Pauze

16:30 Paneldiscussie ‘De toekomst van medezeggenschap’
Tijdens deze interactieve discussie zullen Janny Arends (senior beleidsadviseur VOO), Arian Prins (voormalig GMR-lid SKOV), Dik Berkhout (advocaat onderwijsrecht bij Jurion) en Jeroen Goes (bestuurder Stichting Delta De Bilt) met elkaar het gesprek aangaan over de toekomst van de medezeggenschap, onder leiding van Marco Frijlink.

17:15 Samenvatting/afsluiting

17:20 Borrel

 • Inhoud workshops

  U kunt een keuze maken uit de volgende zes workshops

  Workshop 01 en 07                  Burgerschap en openbare identiteit
  Verzorgd door: Eddy Habben Jansen (VOO)

  De laatste jaren is de aandacht voor burgerschap in het onderwijs toegenomen en is de wetgeving verscherpt. In deze wettelijke opdracht stond opgenomen dat het onderwijs ‘actief burgerschap en sociale cohesie’ moet bevorderen. Tijdens deze workshop doet u inzichten op over hoe dit in de praktijk in het openbaar onderwijs uitwerking kan krijgen en welke rol MR-leden bij burgerschap op school hebben

  Workshops 02 en 08                Ouderbijdrage en armoede
  Verzorgd door: Martijn Sprangers

  Sinds 1 augustus 2021 is het niet meer toegestaan dat kinderen worden uitgesloten van activiteiten die worden betaald vanuit de vrijwilligeouderbijdrage, als hun ouders de bijdrage niet hebben betaald. Dat bracht de nodige uitdagingen met zich mee voor scholen, zoals een lager percentage ouders dat betaalt en het daarmee soms moeten afzeggen of versoberen van activiteiten. De onderliggende vraag die deze wet met zich meebracht: in hoeverre kunnen scholen iets met armoede onder ouders en kinderen? Tijdens deze workshop hoort u van een schoolleider van een bestuur dat de ouderbijdrage ter discussie heeft gesteld en bespreken we de consequenties, voors en tegens van volledige afschaffing.

  Workshops 03 en 09                Toetsbeleid
  Verzorgd door: Karen Heij

  Doorgaand op de openingsspeech zal Karen Heij met de deelnemers het gesprek aangaan over toetsbeleid op scholen, welke keuzes daarin kunnen worden gemaakt en welke rol de MR hierbij heeft. Hoe voorkom je dat de manier waarop getoetst wordt effectief kansenongelijkheid bevordert, wat gaat er nu verkeerd met de doorstroomtoets en wat kunnen we doen om het beter te maken? De MR kan een belangrijke rol spelen bij het agenderen van dit gesprek.

  Workshops 04 en 10                Relatie MR, ouderraad en leerlingenraad
  Verzorgd door: Maria Jansen (VOO)

  Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad en veel scholen hebben ook een ouderraad en leerlingenraad. Bij grotere scholen/besturen is er ook een personeelsraad. De MR heeft veel baat bij goede contacten met al deze raden. Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de verschillen en overeenkomsten tussen deze raden en hoe ze elkaar kunnen versterken.

  Workshop 05 en 11                  Relatie GMR en MR
  Verzorgd door: Bram Buskoop (VOO) Bram Buskoop

  Als een bestuur meer dan één school bestuurt, moet er naast een MR voor elke school ook een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) zijn. De GMR neemt de taak van de MR’s over als het gaat om bovenschoolse aangelegenheden. Zo kan het zomaar zijn dat niet de MR bijvoorbeeld de vakantieregeling of het pestprotocol bespreekt met de schoolleiding, maar dat de GMR dit doet met de bestuurder. Dat maakt het van groot belang dat de GMR en MR’s goed contact met elkaar onderhouden: de MR’s kunnen input geven voor de discussies die de GMR heeft, en de MR’s kunnen van de GMR vernemen welk beleid er binnenkort op de school van toepassing zal zijn.

  Workshop 06 en 12                  Lerarentekort en lesuitval
  Verzorgd door: Matthijs Stemmer (CNV Onderwijs)

  Veel scholen hebben ermee te maken: onvoldoende leraren die in dienst zijn en voor lange termijn op school lesgeven. Dat leidt ertoe dat er veel invalkrachten voor de klas staan, of in het ergste geval er helemaal geen onderwijs kan worden gegeven voor een aantal lesuren of voor een dag. Wat is precies het probleem? Welk beleid voeren scholen om dit te tackelen? En welke goede voorbeelden zijn er in het land over hiermee om te gaan? Al deze vragen zullen tijdens deze workshop aan bod komen.

Marco Frijlink
Voorzitter

Marco is de voorzitter van de VOO en is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de vereniging.

Meer over Marco
Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny
Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram
Eddy Habben Jansen
Beleidsadviseur

Eddy is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met ouderbetrokkenheid en burgerschap.

Meer over Eddy

MR Academie

Dé online leer- en kennisdeelomgeving voor medezeggenschap!

Bekijk cursus

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).