Tussenschoolse opvang 

Sommige scholen maken gebruik van een tussenschoolse opvang (TSO), waardoor leerlingen tijdens de lunchpauze op school kunnen blijven. Indien ouders hierom vragen, is de school verplicht om tussenschoolse opvang te regelen.


Regels voor de TSO

In de Wet op het primair onderwijs (WPO) zijn de regels rondom tussenschoolse opvang opgenomen. Het is aan de school om te zorgen voor een ruimte waar kinderen kunnen ontspannen en kunnen eten tijdens de pauze. De school is dan ook verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderen tijdens het overblijven.

Elke school maakt een plan van aanpak rondom de overblijf. Hierin staat onder meer wie er toezicht houdt, wat de gedragsregels zijn en hoeveel medewerkers en beschikbaar zijn tijdens het overblijven. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op deze invulling (artikel 13 lid 1f WMS). Hierbij is ook een financiële onderbouwing een vereiste. De MR gaat niet over de hoogte van de vergoeding voor ouders die de begeleiding en coördinatie van de overblijf op zich nemen.


Tussenschoolse opvang en de VOO

De VOO heeft veel ervaring bij het helpen met het opzetten en in stand houden van de tussenschoolse opvang. Naast de TSO-cursussen van de VOO is ook begeleiding op maat mogelijk. Tevens kunnen VOO-leden gratis gebruik maken van de VOO Helpdesk, speciaal voor vragen over onder meer dit onderwerp.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Reactie van de VOO op het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ van de Onderwijsraad In het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ poogt de Onderwijsraad in het licht van de democratische rechtsstaat de gren ...Ouders van schoolgaande kinderen -en zeker als die naar de middelbare school gaan- weten het: er komen nogal wat kosten bij kijken. Eerder schreef ik al over de vrijwillige ouderbijdrage en  ...