Buitenschoolse opvang

Een school kan ervoor kiezen om buitenschoolse opvang te realiseren. Dit is verplicht als ouders hierom verzoeken. Lees hier meer over de organisatie van buitenschoolse opvang en de rechten van de MR hierbij.


Verplicht als ouders erom vragen

Basisscholen zijn wettelijk verplicht buitenschoolse opvang mogelijk te maken, als ouders hierom ragen (artikel 45 lid 2 WPO). Zodra het bevoegd gezag/de directie van de school het voorstel voor het voorstel voor het organiseren van buitenschoolse opvang heeft opgesteld, dient er een ouderraadpleging plaats te vinden (artikel 15 lid 3 WMS).

Indien er gekozen wordt voor een externe partnerorganisatie, is het aan het bevoegd gezag de uiteindelijke keuze te maken voor welke organisatie dit wordt. Hierbij kan een inventarisatie plaatsvinden naar de wensen van ouders, zodat helder is welke eisen er gesteld kunnen worden.


Buitenschoolse opvang en de MR

De MR heeft een adviesbevoegdheid als het gaat om het definitieve voorstel voor buitenschoolse opvang (dat tot stand komt na de ouderraadpleging) (artikel 11 lid 1p WMS). Indien er gekozen wordt om een duurzame samenwerking aan te gaan met een externe partner voor het organiseren van kinderopvang, heeft de MR wederom een adviesbevoegdheid (artikel 11 lid 1d WMS). Als hiervoor wordt gekozen, moet er ook een regeling van de gevolgen van dat besluit voor het personeel en voor ouders en leerlingen worden vastgelegd en aan de MR ter instemming worden voorgelegd. Het personeelsdeel van de MR heeft instemmingsrecht op deze regeling van de gevolgen voor het deel dat het personeel betreft (artikel 12 lid 1a WMS) en de oudergeleding voor zover de regeling ouders betreft (artikel 13 lid 1a WMS).

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap, identiteit van het openbaar onderwijs en politiek.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Lees ook

    Raadpleeg de helpdesk

    Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

    Helpdesk

    Reactie van de VOO op het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ van de Onderwijsraad In het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ poogt de Onderwijsraad in het licht van de democratische rechtsstaat de gren ...    Ouders van schoolgaande kinderen -en zeker als die naar de middelbare school gaan- weten het: er komen nogal wat kosten bij kijken. Eerder schreef ik al over de vrijwillige ouderbijdrage en  ...