Raad van Toezicht

Elke school of scholengroep kent een Raad van Toezicht. Deze raad kan ook onder een andere naam staan en is het toezichthoudend orgaan van de school.

Wat doet een Raad van Toezicht?

Een Raad van Toezicht is zogezegd het toezichthoudend orgaan en heeft zodus de taak om toezicht te houden op het beleid van de school.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat doorgaans uit een oneven aantal leden. Dit is het geval zodat bij stemmingen de stemmen niet zullen staken. Indien er een even aantal RvT-leden is, zou kunnen worden afgesproken dat de voorzitter van de raad de doorslaggevende stem heeft.

Raad van Toezicht en de MR

Elke Raad van Toezicht dient ten minste één lid te hebben dat op bindende voordracht van de (G)MR is benoemd (artikel 17a lid 2 WPO). Indien een RvT-lid dat op voordracht van de MR is benoemd weggaat, dient er een vervanger te komen die benoemd wordt op voordracht van de MR. Daarnaast heeft de MR een adviesbevoegdheid bij de vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan (artikel 11 lid 1q WMS). Voor scholen in het openbaar onderwijs geldt tevens het recht op het doen van een bindende voordracht voor minstens een derde deel (doch niet meer dan de helft) van de Raad van Toezicht door bij de school betrokken ouders (artikel 47 of 48 WPO).

Om de relatie tussen (G)MR, RvT en het bestuur helder te hebben, biedt de VOO de cursus Gouden governance-driehoek aan. Met deze cursus kunt u als MR-lid, RvT-lid of bestuurder samen met uw collega’s inzicht krijgen in de rolverdeling en taken tussen deze drie belangrijke organen.

378.00 schoolkinderen in Nederland groeien op in armoede Op 28 maart organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) het landelijke congres School en Armoede. Voor de VOO is dit congres, dat plaatsvindt in e ...