Raad van toezicht

Elke school of scholengroep kent een raad van toezicht (RvT). De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de algemene leiding over de stichting. De RvT wordt ook wel toezichthoudend orgaan genoemd.


Wat doet een toezichthoudend orgaan?

De raad van toezicht is een orgaan binnen de onderwijsstichting die toezicht houdt op het dagelijks bestuur of het college van bestuur (CvB). Het toezichthoudend orgaan kijkt mee met het werk van het CvB en adviseert en ondersteunt hen. De RvT kijkt naar de resultaten die het CvB levert, controleert of de wetten en regels worden nageleefd en houdt toezicht op integriteit van het bestuur.

De RvT gaat over zijn eigen beloning. In principe is alle informatie hierover te vinden in het jaarverslag en de medezeggenschapsraad (MR) en raad van toezicht bespreken dit met elkaar. Eenmaal per jaar ontvangt de MR ook de schriftelijke gegevens over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken met het toezichthoudend orgaan (artikel 8 lid 2g WMS)


Hoe worden de leden benoemd?

Het college van bestuur wordt benoemd door de raad van toezicht. Ook heeft de raad het recht om leden van het college van bestuur te ontslaan. In geval van een bijzonder onderwijsstichting benoemd de raad van toezicht zichzelf, bij openbare onderwijsstichtingen worden de leden van de raad van toezicht benoemd door de gemeenteraad van de gemeente waar de hoofdvestiging van de stichting is.

In een reglement op niveau van de stichting is het goed om afspraken te maken over de wijze waarop een eventuele herbenoeming van een lid van de raad van toezicht plaatsvindt. Ook de statuten van de onderwijsinstelling kunnen informatie bieden over de rol en benoeming van de leden van de raad van toezicht.


Raad van toezicht en MR

De MR heeft een adviesrecht bij het vaststellen van de competentieprofielen van de toezichthoudend (artikel 11 lid 1q WMS). Deze profielen worden vervolgens openbaar gemaakt, conform artikel 17a lid 2 WPO en artikel 24d lid 2 WVO. Daarnaast heeft de MR het recht om voor één lid van de raad van toezicht een bindende voordracht te doen (artikel 17a lid 2 WPO en artikel 24d lid 2 WVO).

In het openbaar onderwijs gaat deze bevoegdheid verder: de MR mag daar een bindende voordracht doen voor minimaal een derde (maar geen meerderheid) van de leden van de raad van toezicht (artikel 48 lid 6b WPO en artikel 24b lid 6b WVO).


VOO en raad van toezicht

Om de relatie tussen MR, RvT en het bestuur helder te hebben, biedt de VOO de cursus Relatie MR, bevoegd gezag en RvT aan. Met deze cursus kunt u als MR-lid, RvT-lid of bestuurder samen met uw collega’s inzicht krijgen in de rolverdeling en taken tussen deze drie belangrijke organen. Ook biedt de VOO begeleiding voor raden van toezicht.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

Relatie MR, bevoegd gezag en RvT

MR-leden leren tijdens deze cursus meer over onderlinge relaties en de relatie met het bevoegd gezag en de RvT.

Bekijk cursus

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Reactie van de VOO op het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ van de Onderwijsraad In het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ poogt de Onderwijsraad in het licht van de democratische rechtsstaat de gren ...Ouders van schoolgaande kinderen -en zeker als die naar de middelbare school gaan- weten het: er komen nogal wat kosten bij kijken. Eerder schreef ik al over de vrijwillige ouderbijdrage en  ...