Raad van toezicht

Elke school of scholengroep kent een raad van toezicht (RvT). Deze raad kan ook onder een andere naam staan en is het toezichthoudend orgaan van de school.


Wat doet een toezichthoudend orgaan?

Een RvT is zogezegd het toezichthoudend orgaan en heeft zodus de taak om toezicht te houden op het beleid van de school. De raad van toezicht bestaat doorgaans uit een oneven aantal leden. Dit is het geval zodat bij stemmingen de stemmen niet zullen staken. Indien er een even aantal RvT-leden is, zou kunnen worden afgesproken dat de voorzitter van de raad de doorslaggevende stem heeft.


Raad van toezicht en de MR

Elke raad van toezicht dient ten minste één lid te hebben dat op bindende voordracht van de MR is benoemd (artikel 17a lid 2 WPO). Indien een RvT-lid dat op voordracht van de MR is benoemd weggaat, dient er een vervanger te komen die benoemd wordt op voordracht van de MR. Daarnaast heeft de MR een adviesbevoegdheid bij de vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan (artikel 11 lid 1q WMS). Voor scholen in het openbaar onderwijs geldt tevens het recht op het doen van een bindende voordracht voor minstens een derde deel (doch niet meer dan de helft) van de raad van toezicht door bij de school betrokken ouders (artikel 47 of 48 WPO).


Raad van toezicht en de VOO

Om de relatie tussen MR, RvT en het bestuur helder te hebben, biedt de VOO de cursus Relatie MR, bevoegd gezag en RvT aan. Met deze cursus kunt u als MR-lid, RvT-lid of bestuurder samen met uw collega’s inzicht krijgen in de rolverdeling en taken tussen deze drie belangrijke organen. Ook biedt de VOO begeleiding voor raden van toezicht.

Elles Verschoor
Beleidsadviseur

Elles Verschoor is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en ouderparticipatie.

Meer over Elles

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Lees ook

    De VOO vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en leerlingen in het openbaar onderwijs. Vanuit onze idealen hebben we de verschillende politieke partijen input gestuurd voor hun verkiezingsprogramma's. Lees de ...