Heeft de OMR instemmingsrecht op de ouderbijdrage die de ouderraad int?

Antwoord

Ja, ook als de vrijwillige ouderbijdrage door de ouderraad en niet door de schoolleiding zelf wordt geïnd, heeft de oudergeleding van de MR een instemmingsrecht (artikel 13 lid 1c en artikel 14 lid 2c WMS). De OMR moet instemmen met de hoogte en de bestedingsdoelen van de bijdrage.

Als de ouderraad degene is die de bijdrage int en plannen opstelt, is het noodzakelijk dat de schoolleiding en de ouderraad een samenwerkingsovereenkomst opstellen. In deze overeenkomst wordt opgenomen dat als de ouderraad een voorgenomen besluit neemt over de hoogte en de bestedingsdoelen van de bijdrage, deze naar de schoolleider worden gestuurd. De schoolleider kan deze vervolgens ter instemming voorleggen aan de OMR.


De VOO is expert op gebied van medezeggenschap. Veel informatie is te vinden in onze uitgebreide kennisbank. Wilt u vragen stellen aan onze experts over dit of een ander onderwerp? Word dan lid en neem contact op met de VOO Helpdesk!

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Verdieping

MR Verdieping is dé verdiepende cursus waarbij u meer leert over de rechten van de MR.

Bekijk cursus

De VOO heeft iets nieuws ontwikkeld voor de MR: een checklist. Deze kan de MR gebruiken bij advies- en instemmingsverzoeken die de MR voorgelegd krijgt. Zo weet de MR altijd zeker dat de juiste stappen worden gevolgd.Soms is het onvermijdelijk: een school kan niet langer voortbestaan. Soms komt dat doordat de kwaliteit te lang onder druk staat en het bevoegd gezag geen reële mogelijkheden meer ziet om het tij te keren, bijvoorbeeld doordat het lerarentekort daar niet op te lossen blijkt. Meestal echter heeft het te maken met het leerlingenaantal. Als dat té lang té laag is, heeft dat niet alleen mogelijk consequenties voor de kwaliteit op een school, maar komen ook de financiën onder druk te staan.