Huisvesting

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs in een goed schoolgebouw. Bij het bouwen of verbouwen van schoolgebouwen hebben verschillende partijen een rol.


Wie is er verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting?

Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen. Elke gemeente ontvangt hiervoor geld vanuit het Gemeentefonds. Vaak overleggen gemeenten nauw met het bevoegd gezag over of er nieuwbouw of verbouwingen van de school moet plaatsvinden, waar dit moet gebeuren en aan welke eisen deze verbouwing of nieuwbouw moet voldoen. Vanuit de Arbowet zijn er verschillende eisen rondom het schoolterrein, de veiligheid, de omgang met gevaarlijke stoffen en het binnenklimaat.

Voor onderhoud van de school of kleine verbouwingen aan de binnenkant van het pand, is de school zelf verantwoordelijkheid. Vanuit de Rijksoverheid krijgen scholen ook geld voor dit kleinonderhoud. Het is zaak dat de school een financieel langetermijnstrategie heeft voor het onderhoud van de gebouwen.


Onderwijshuisvesting en MR

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een rol bij onderwijshuisvesting. Allereerst heeft de MR bij verhuizing van de school naar een ander schoolgebouw een adviesrecht, wat valt onder wijziging van de organisatie van de school (artikel 11 lid 1f WMS).

Daarnaast heeft de MR een adviesrecht bij nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school (artikel 11 lid 1n WMS). Alle stappen die het bevoegd gezag zet in dit kader, moeten dus eerst ter advisering aan de MR worden voorgelegd.


VOO en onderwijshuisvesting

De VOO kan gemeenten ondersteunen bij hun vragen wat ze voor invloed hebben op het gebied van onderwijs, inclusief huisvesting. Neem hiervoor contact met ons op. We kunnen onderzoek doen naar de wensen van de scholen en kijken hoe de ouders, personeelsleden en leerlingen zo goed mogelijk kunnen worden betrokken bij de te maken keuzes.

Daarnaast ondersteunt de VOO medezeggenschapsraden met vragen dit onderwerp. Voor korte vragen is er de VOO Helpdesk (gratis voor leden), voor uitgebreidere begeleiding biedt de VOO een servicekaart aan.


Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap, identiteit van het openbaar onderwijs en politiek.

Meer over Bram

MR Academie

De MR Academie is dé e-learning omgeving voor alle MR-leden in het onderwijs. Volg een gratis demonstratie!

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Reactie van de VOO op het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ van de Onderwijsraad In het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ poogt de Onderwijsraad in het licht van de democratische rechtsstaat de gren ...Ouders van schoolgaande kinderen -en zeker als die naar de middelbare school gaan- weten het: er komen nogal wat kosten bij kijken. Eerder schreef ik al over de vrijwillige ouderbijdrage en  ...