Schooltijden

De Rijksoverheid heeft vastgelegd hoeveel tijd scholen in primair en voortgezet onderwijs moeten besteden aan onderwijs. Dit wordt ook wel de onderwijstijd genoemd. Scholen kunnen vervolgens zelf deze tijd invullen door de lestijden te bepalen. Dit wordt ook wel schooltijd genoemd.


Onderwijstijd

De onderwijstijd gaat over de landelijke wetgeving hoeveel tijd scholen moeten besteden aan onderwijs. Voor het primair onderwijs geldt dat een kind in de eerste vier schooljaren (ook wel de onderbouw genoemd) minimaal 3.520 uur les moet krijgen. Voor de laatste vier schooljaren (de bovenbouw) geldt een minimum van 3.760 lesuren. Over acht schooljaren moet er minstens 7.520 uur les worden gegeven. Dat betekent dat er naast bovenstaande minima voor onder- en bovenbouw er nog 240 uur moet worden lesgegeven. Dit is door de school vrij in te vullen.

Voor het voortgezet onderwijs gelden op elk niveau verschillende normen. Voor het vmbo (totale duur: 4 jaar) geldt een norm van minstens 3.700 uur. Voor de havo (totale duur: 5 jaar) geldt een minimum van 4.700 uur. Leerlingen in het vwo (totale duur: 6 jaar) moeten minstens 5.700 uur op school in de les doorbrengen. Meer informatie over onderwijstijd is te vinden op de website van de Rijksoverheid.


Schooltijd

Met de door de Rijksoverheid vastgelegde onderwijstijden kan de school aan de slag met het invullen van de schooltijden. Het is aan het bevoegd gezag om uit te werken hoeveel uren les over de verschillende leerjaren worden verdeeld.

In het primair onderwijs komt de schooltijd tot uiting in het type schoolrooster. De school kan keuzes maken in de begintijd van het onderwijs, de eindtijd en de pauzes. Bij het vaststellen of wijzigen van de schooltijden heeft de oudergeleding van de MR een instemmingsrecht (artikel 13 lid 1h WMS). Tevens is het verplicht als wanneer het bevoegd gezag het voorstel doet om de schooltijden te wijzigen, om een ouderraadpleging te organiseren (artikel 15 lid 3 WMS). Dit betekent dat eerst alle ouders moeten worden geraadpleegd voor er een definitief besluit wordt genomen. De oudergeleding van de MR heeft ook een instemmingsrecht bij het vaststellen of wijzigen van de schoolgids (artikel 13 lid 1g WMS), waarin moet staan opgenomen hoe de verplichte onderwijstijd wordt benut (artikel 13 lid 1d WPO). Lees meer over het instemmingsrecht van de MR.

In het voortgezet onderwijs komt de schooltijd tot uiting in het lesrooster. De MR als geheel heeft een adviesbevoegdheid bij het vaststellen of wijzigen van het lesrooster in het voortgezet onderwijs (artikel 11 lid 1a WMS). Dit betekent dat wanneer er wijzigingen plaatsvinden met betrekking tot de tijden van lesuren, pauzes of anderszins het beleid rondom lesroosters wijzigt, de MR eerst advies moet kunnen geven. Lees meer over het adviesrecht van de MR.


Schooltijden: GMR of MR?

Het kan voorkomen dat het bevoegd gezag besluit de schooltijden van alle scholen binnen één stichting tegelijk te wijzigen. Als er een besluit moet worden genomen door de medezeggenschap dat de meerderheid van de scholen of alle scholen aangaat, dan treedt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in plaats van alle afzonderlijke MR’s op (artikel 16 lid 1 WMS).

Daarnaast is het goed om te beseffen dat de wijziging van schooltijden niet alleen effect heeft op ouders. Ook voor personeelsleden kan er veel veranderen met betrekking tot werktijden en tijden van pauzes. In de uitwerking van de nieuwe schooltijden kan het dan ook zijn dat bijvoorbeeld de arbeids- en rusttijdenregeling moet worden aangepast. De personeelsgeleding heeft een instemmingsrecht op het vaststellen of wijzigen van een arbeids- en rusttijdenregeling (artikel 12 lid 1f WMS).


VOO en schooltijden

Veel MR-leden en ouders komen naar de VOO met vragen over de schooltijden. We helpen alle ouders en MR-leden graag met vragen. Leden van de VOO kunnen gratis contact opnemen met de VOO Helpdesk. Als u wilt dat we met documenten meelezen en kijken welke rechten er van de MR van toepassing zijn bij het wijzigen van de schooltijden binnen uw onderwijsorganisatie, bieden we begeleiding op maat. Daarnaast biedt de VOO een cursus Andere Schooltijden aan, waarin nader wordt ingegaan op wat erbij komt kijken als er plannen zijn om de schooltijden te wijzigen.Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

Andere Schooltijden

Deze cursus is er voor alle MR- en OR-leden die meer willen weten over (regelgeving bij) verandering van schooltijden.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Reactie van de VOO op het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ van de Onderwijsraad In het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ poogt de Onderwijsraad in het licht van de democratische rechtsstaat de gren ...Ouders van schoolgaande kinderen -en zeker als die naar de middelbare school gaan- weten het: er komen nogal wat kosten bij kijken. Eerder schreef ik al over de vrijwillige ouderbijdrage en  ...