Actieve pluriformiteit en diversiteit

De VOO staat ervoor dat op school en in de samenleving verschillen tussen mensen gerespecteerd en gewaardeerd worden. Kinderen zijn welkom hoogachtend hun achtergrond. Juist door kinderen met verschillende achtergronden samen te brengen kan van elkaar worden geleerd. 

Van de openbare school mag worden verwacht dat deze actief en bewust aandacht schenkt aan de diversiteit in de samenleving. Diversiteit verwijst naar de verscheidenheid in bijvoorbeeld afkomst, sociale klasse, etniciteit, religie, taal, geslacht, seksuele oriëntatie en fysieke en mentale capaciteiten. 

De VOO zet zich in om actieve pluriformiteit op scholen te bevorderen. Daarmee bedoelen we dat scholen een afspiegeling moeten zijn van de samenleving of van de buurt en dat op scholen aandacht en interesse is voor de overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen. Zo leren kinderen hun eigen identiteit ontwikkelen en zorg dragen voor anderen.  

Lees op deze pagina meer over de visie en standpunten van de VOO op het gebied van actieve pluriformiteit en diversiteit.


 • Onze visie

  Het openbaar onderwijs heeft een bij wet vastgelegde ‘actief pluriforme opdracht’: “Het onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.” (Artikel 46 WPO en 42 WVO). Lees hier meer over de positie van het openbaar onderwijs 

  Actieve pluriformiteit gaat over het herkennen, erkennen, waarderen, benutten en ondersteunen van de in een samenleving (en daarbuiten) aanwezige diversiteit. Het betekent ook aandacht en interesse hebben voor de ander en in gesprek gaan over verschillen en overeenkomsten. Dat vraagt om een actieve rol van de school en alle betrokkenen: samen creëren zij ruimte voor diversiteit en dialoog en dragen zij bij aan het benutten van ieders inbreng. Zo wordt de school een echte ontmoetingsplaats.

  Openheid, ontmoeting en de dialoog vormen de wezenlijke kenmerken van de openbare school. Op de openbare school wordt een positief pedagogisch klimaat gecreëerd waarin iedere leerling en leerkracht zich met zijn eigen unieke achtergrond gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Leerlingen leren er samen nadenken vanuit een vragende houding, leren luisteren naar elkaar en leren zich verplaatsen in een ander.

  Dit is van belang voor het ontwikkelen van de eigen identiteit én voor het ontwikkelen van relaties en het vormgeven aan de democratische samenleving. Leerlingen leren zorg dragen voor anderen en gaan op zoek naar de eigen wijze waarop zij zich tot de samenleving kunnen en willen verhouden. Goed burgerschapsonderwijs en een democratische cultuur op school dragen hier in belangrijke mate aan bij.

  Actieve pluriformiteit betekent voor een leerkracht dat deze in staat en bereid moet zijn diverse stromingen onbevooroordeeld naar voren te brengen. Zij laat leerlingen kennismaken met veel verschillende bronnen, verhalen, visies en manieren van leven. Kritisch bewustzijn van de eigen politieke, maatschappelijke en levensbeschouwelijke opvattingen is een noodzakelijke voorwaarde voor een actief pluriforme benadering. Lees in deze brochure meer over de rol van de leerkracht bij het vormgeven van actieve pluriformiteit op school.


 • Onze standpunten

  • De VOO wil dat alle kinderen, ongeacht religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond van ouders, samen met elkaar naar school gaan: Samen leven, samen leren. 
  • Levensbeschouwelijk onderwijs is juist ook in het openbaar onderwijs van belang: leerlingen moeten kennis maken met en in gesprek gaan over verschillende visies op het leven.  
  • Godsdienstig- en humanistisch vormingsonderwijs wordt bij voorkeur aangeboden in een vorm waarbij leerlingen samen leren over verschillende levensbeschouwelijke stromingen.  
  • Artikel 46 WPO en 42 WVO moeten gelden voor alle scholen: “Het onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.”

Eddy Habben Jansen
Beleidsadviseur

Eddy is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met ouderbetrokkenheid en burgerschap.

Meer over Eddy
Marco Frijlink
Voorzitter

Marco is de voorzitter van de VOO en is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de vereniging.

Meer over Marco

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Helaas is armoede nog steeds een groot -en groeiend- probleem in Nederland. Het CPB verwacht dat in 2024 zo’n 7% van de kinderen in ons land opgroeit in armoede. Dat zijn gemiddeld zo’n 2 kinderen per klas en houdt u er rekening mee dat er nog meer zijn die net niet aan de definitie voldoen, maar bij wie het ook geen vetpot is.