Overleg GMR en raad van toezicht

Gepubliceerd op: donderdag 10 maart, 2016

Het overleg tussen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de raad van toezicht van het bevoegd gezag vindt zeker eens per jaar plaats, maar er zijn goede redenen om elkaar vaker te spreken: bijvoorbeeld over financiën of dalende leerlingenaantallen.

Zowel de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad GMR) als de raad van toezicht hebben een directe relatie met het bestuur van de stichting. Over die relatie kunnen beide partij-en elkaar informeren. Zo kan de raad van toezicht als werkgever van de bestuurder de informatie van de GMR gebruiken voor zijn evaluatie over het functioneren van het bestuur.Een van de zaken die je als GMR kunt bespreken met de raad van toezicht is de financiële situatie van de stichting en daaraan gekoppelde maatregelen. De GMR adviseert over de hoofdlijnen van het meerjarig fi nancieel beleid, terwijl de raad van toezicht instemming geeft aan de begroting die een uitwerking is van de voornemens voor het komende jaar. In dat licht is het logisch dat de GMR en de raad van toezicht over deze zaken van gedachten wisselen

Toelatingsbeleid

In het voortgezet onderwijs is met name het toelatingsbeleid een onderwerp dat beide partijen aangaat. Bij een grote toestroom van leerlingen en de daaraan gekoppelde selectie zal scherp gekeken worden naar de betekenis ervan voor de toegankelijkheid van de school. Ook de huisvestingsvraag is uiteraard direct verbonden aan het vraagstuk van toelating.In veel gebieden is sprake van dalende leerlingenaantallen en krimp van het aantal scholen als gevolg daarvan. De GMR krijgt te maken met spreidingsplannen die het aantal scholen reguleren en regelmatig de voorbode zijn van een of meer fusies tussen scholen. Deze thematiek leent zich uitstekend voor een uitwisseling van gedachten tussen GMR en raad van toezicht.

Wat ook steeds belangrijker wordt op scholen is veiligheid. Pestbeleid, toegangspoortjes, wel of niet toegankelijke vluchtroutes: Het zijn allemaal zaken waarmee ouders, personeelsleden en directies van scholen te maken hebben. Het veiligheidsbeleid is dus een zaak van de GMR, omdat de algemeen geldende maatregelen van het beleid voor alle scholen van kracht zijn. Uiteraard kunnen er ook specifieke onderwerpen aan de orde komen die op een bepaalde school of in een organisatie spelen. Die zullen dan niet structureel op de agenda staan, maar alleen wanneer er aanleiding toe is.

Begeleiding GMR

Wilt u hulp bij het reorganiseren of wijzigen van de bovenschoolse medezeggenschap zoals het verkleinen van uw GMR? De VOO begeleidt bij het veranderproces en stelt samen met de betrokkenen een nieuw statuut, reglement en rooster van aftreden op. Ook de wijze van vertegenwoordiging en communicatie komen aan bod.

Eerder hielp de VOO schoolbesturen Stichting SPOM Maas en Waal, Stichting Allure, Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) en Openbaar Onderwijs Groep Groningen VO

Meer informatie? Bel 036-5331500 of [email protected].

Nu er vaker wordt gestaakt in het onderwijs, ontstaan er regelmatig vragen over het salaris: Moet of mag een schoolbestuur doorbetalen? En heeft de GMR een rol bij de beslissing wat er met niet-betaald salaris ...