Eerste Kamer akkoord met wet Goed bestuur

Gepubliceerd op: woensdag 3 februari, 2010

De Eerste Kamer heeft deze week ingestemd met het wetsvoorstel ‘Goed onderwijs, goed bestuur’, voorheen beter bekend onder de naam ‘Good governance’. De verwachting is dat de wet met ingang van het schooljaar 2010 – 2011 in werking treedt.

Meest in het oog springend gevolg van de nieuwe wet is dat de overheid straks kan ingrijpen als blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs op een school onder de maat is of als blijkt dat er sprake is van bestuurlijk wanbeheer. De minister kan in het vervolg sancties uitdelen die variëren van een waarschuwing en de verplichting tot het maken van een verbeterplan tot het gedwongen sluiten van een school.

Gedragscodes
Met de wet “Goed onderwijs, goed bestuur” wordt eveneens een aantal gedragsregels voor schoolbesturen ingevoerd. Zo moet een bestuur voortaan zorgen voor een scheiding tussen intern toezicht en bestuur. De verwachting is dat schoolbesturen dat vooral zullen doen door het invoeren van een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Met name in het basisonderwijs betekent dat een professionaliseringsslag voor besturen. Ieder bestuur moet bovendien gaan werken volgens een Code Goed bestuur. De PO-raad en de VO-raad hebben om die reden inmiddels modelcodes ontwikkeld.

In nummer 1 van onderwijsmagazine Inzicht van de Vereniging Openbaar Onderwijs, dat op 10 februari verschijnt, is een uitgebreid artikel over de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ opgenomen.

Op 27 november 2019 vond het jaarlijkse WMS Congres plaats. Op het congres is ruimte voor leden van medezeggenschapsraden en hun gesprekspartners om elkaar te ontmoeten, om workshops te volgen en om in gesprek ...