Schorsing en verwijdering

Het is nooit gewenst, maar het kan voorkomen dat een leerling geschorst wordt van deelname aan het onderwijs op school. Schorsing is, naast verwijdering een van de laatste redmiddelen die scholen hebben bij ongewenst gedrag van leerlingen. Lees er hier meer over.


Regels rondom schorsing

De wettelijke kaders rondom het toelaten, schorsen en verwijderen van leerlingen zijn te vinden in artikel 27 van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). De Onderwijsinspectie heeft een aantal regels voor het schorsen van een leerling. Zo mag een school in het voortgezet onderwijs een leerling voor maximaal één aangesloten week schorsen. Ook moet het schoolbestuur de inspectie op de hoogte stellen indien een schorsing langer duurt dan één dag. Tijdens het overleg wordt besproken hoe de leerling onderwijs tijdens, maar ook na de schorsing voort kan zetten.

Schorsing betekent voor de leerling dat hij of zij geen normale lessen mag volgen, maar dit betekent echter niet dat de leerling gevrijwaard is van school. De school blijft de verplichting houden om de leerling onderwijs te geven, bijvoorbeeld door extra huiswerk op te geven. Hiervoor maakt de school in samenspraak met de ouders afspraken.


Verwijderen van een leerling

In zeer bijzondere situaties kan een leerling verwijderd worden van school. Voordat een dergelijk besluit wordt genomen, moeten eerst de ouders in de gelegenheid worden gesteld om gehoord te worden. De leerling mag niet worden verwijderd vanwege zijn onderwijsprestaties en ook moet er een geschikte andere school worden gevonden voordat tot verwijdering kan worden overgegaan.

De school stelt zowel ouder als leerling middels een brief formeel op de hoogte van het besluit tot verwijdering of tot schorsing. In deze brief moet ook worden opgenomen op welke wijze bezwaar kan worden gemaakt tegen de beslissing.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap, identiteit van het openbaar onderwijs en politiek.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Reactie van de VOO op het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ van de Onderwijsraad In het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ poogt de Onderwijsraad in het licht van de democratische rechtsstaat de gren ...Ouders van schoolgaande kinderen -en zeker als die naar de middelbare school gaan- weten het: er komen nogal wat kosten bij kijken. Eerder schreef ik al over de vrijwillige ouderbijdrage en  ...