Beste bezoeker, in verband met de verspreiding van het coronavirus werken onze collega's zoveel mogelijk thuis. We zijn goed bereikbaar via e-mail. U kunt bij algemene vragen e-mailen naar [email protected] en voor contact met de VOO Helpdesk e-mailen naar [email protected]. Vermeld hierbij s.v.p. het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Samenwerkingsscholen

Een samenwerkingsschool is een school die het resultaat is van het samengaan van scholen met verschillende grondslagen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een openbare school samengaat met een katholieke school. Binnen dit samenwerkingsverband worden dan beide typen onderwijs gegeven.


Waarom een samenwerkingsschool?

Vaak wordt er een samenwerking gestart tussen verschillende typen onderwijs wanneer er krimp is en dus het leerlingenaantal daalt (krimpgebieden). Zo kan het zijn dat er in een plaats een openbare school en een bijzondere school gevestigd is, terwijl beide scholen te weinig leerlingen hebben voor een duurzaam voortbestaan. In zo’n geval kunnen de besturen van twee scholen kiezen om een samenwerkingsverband te starten, zodat zowel het openbare als het bijzondere onderwijs gewaarborgd is in de betreffende plaats en/of gemeente.


De samenwerkingsschool

Een samenwerkingsschool is een school die uitsluitend tot stand kan komen door een samenvoeging van één of meer openbare scholen met één of meer bijzondere scholen, waarin zowel openbaar onderwijs als bijzonder onderwijs wordt aangeboden. Zowel openbare als bijzondere schoolbesturen mogen nu een samenwerkingsschool in stand houden. Hiermee wordt ook het continuïteitscriterium (dat geldt wanneer een te laag leerlingenaantal is en de school daarom dreigt te moeten sluiten) verspoeld. Een voorwaarde voor het starten van een samenwerkingsschool is dat de betrokken scholen voor minimaal zes jaar bekostigd moeten zijn. Het is geen fusie, waardoor een fusietoets niet nodig is, maar wel een fusie-effectrapportage met instemmingsrecht van de medezeggenschapsraad (MR).


Identiteitscommissie

Naast een fusie-effectrapportage met instemming van de MR schrijft de wet ook voor dat de samenwerkingsschool een identiteitscommissie moet hebben, met wettelijke bevoegdheden. In deze commissie worden afspraken gemaakt over de instandhouding van de verschillende identiteiten van de gefuseerde scholen. In de statuten van het schoolbestuur moet een regeling worden opgenomen waarin onder meer de samenstelling, de benoeming, de herbenoeming en het ontslag van de commissie wordt beschreven. In het schoolplan en in de schoolgids wordt beschreven hoe de bijzondere identiteit en het openbare karakter vorm krijgen. Wanneer het een bijzonder bestuur of samenwerkingsbestuur betreft, moet tevens jaarlijks aan de gemeenteraad worden gerapporteerd hoe het openbare karakter vorm wordt gegeven.


Samenwerkingsscholen en de MR

De medezeggenschapsraden van de betrokken scholen moeten instemmen met de fusie-effectenrapportage. Bovendien dient de oudergeleding van de MR in te stemmen met de verandering van de grondslag van de school. Voorafgaande aan deze laatste wijziging moet een raapleging hebben plaatsgevonden onder alle ouders.


Samenwerkingsscholen en de VOO

De VOO biedt begeleiding bij het toewerken naar een samenwerkingsschool, vooral voor medezeggenschapsraden. Daarnaast biedt de VOO de cursus MR en Fusie aan, waar nader wordt ingegaan op de rechten van de MR bij een fusie van meerdere scholen. Tevens heeft VOS/ABB in samenwerking met onder meer de PO-Raad en de VO-Raad een handreiking geschreven over de vorming van een samenwerkingsschool.

Janny Arends
Beleidsadvies

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschapsvraagstukken.

Meer over Janny

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Heb je een kind dat dit jaar eindexamen zou doen? Geef haar of hem dan nu een hele lange, stevige knuffel. Ik heb net mijn zoon geknuffeld. En gefeliciteerd. Want hij is feitelijk geslaagd. Zo maar. Zonder eind ...