Samenwerkingsscholen

Samenwerkingsscholen: hoe zit dat?

Op 1 januari 2018 is de wet ‘Samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool‘ in werking getreden, die het eenvoudiger maakt voor openbare en bijzondere scholen in primair en voortgezet onderwijs om te fuseren. Vooral in krimpgebieden is hier behoefte aan. Een samenwerkingsschool blijft een school die uitsluitend tot stand kan komen door samenvoeging van één of meer openbare scholen met één of meer bijzondere scholen en waarin zowel openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs wordt aangeboden. Zowel bijzondere als openbare schoolbesturen mogen nu een samenwerkingsschool in stand houden. Tevens is het continuïteitscriterium (een van beide te fuseren scholen wordt met opheffing bedreigd) versoepeld. Wel moeten de betrokken scholen minimaal 6 jaar bekostigd zijn. Voor de samenwerkingsschool is geen fusietoets meer nodig, maar wel een fusie-effectrapportage met instemmingsrecht voor de medezeggenschapsraad.

Identiteitscommissie
De wet schrijft ook voor dat de samenwerkingsschool een identiteitscommissie moet hebben, met wettelijke bevoegdheden. In deze commissie worden afspraken gemaakt over de instandhouding van de openbare en bijzondere identiteit van de twee gefuseerde scholen. In de statuten van het schoolbestuur moet een regeling worden opgenomen waarin onder meer de samenstelling, benoeming, herbenoeming en ontslag van de commissie wordt beschreven. In het schoolplan en de schoolgids wordt beschreven hoe de bijzondere identiteit en het openbare karakter vorm krijgen. Wanneer het een bijzonder bestuur of samenwerkingsbestuur betreft, moet jaarlijks aan de gemeenteraad worden gerapporteerd hoe het openbare karakter vorm wordt gegeven.

Medezeggenschap
De medezeggenschapsraden van beide betrokken scholen moeten met de fusie instemmen. Bovendien dient de oudergeleding van de medezeggenschapsraad in te stemmen met de verandering van de grondslag van de school. Hieraan voorafgaand moet een raadpleging onder alle ouders plaatsvinden.

Handreiking samenwerkingsschool
Op verzoek van de Eerste Kamer schreven de PO-Raad, VO-Raad, VOS-ABB, Verus en VBS samen een handreiking over de vorming van een samenwerkingsschool. Hierin is met name aandacht voor de wijze waarop de identiteitscommissie formeel moet worden vormgegeven en voor statutaire waarborgen met betrekking tot de samenwerkingsschool. Kijk op www.vosabb.nl/nieuwe-handreiking-samenwerkingsschool.

VOO cursus MR en Fusie
Zoals hierboven beschreven, heeft de medezeggenschapsraad een belangrijke rol bij fusie. In deze cursus wordt specifiek ingegaan op de positie en mogelijkheden die uw MR heeft bij een door het schoolbestuur voorgenomen fusie.

Thema’s:

* De rechten en plichten van de MR bij fusie;

* De rol van het bestuur bij een scholenfusie;

* De verplichte fusie-effectrapportage (FER), wat moet er in staan en hoe deze te beoordelen.

De voorlichting is interactief, waardoor er ruimte is om eigen praktijkvragen te stellen. Wanneer het gaat om een fusie die leidt tot een samenwerkingsschool, wordt tevens aandacht besteed aan de specifieke vraagstukken die hierbij spelen.

Kijk op www.voo.nl voor het overzicht van alle regionale open inschrijving cursussen. Deze cursus kan ook InCompany worden georganiseerd. Bel 036 5111500 of mail [email protected]

2nd opinion fusie-effectrapportage (FER)

Tevens kan de VOO u ondersteunen bij het beoordelen van de FER. Kijk hiervoor op www.voo.nl/servicekaart.

 

 

378.00 schoolkinderen in Nederland groeien op in armoede Op 28 maart organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) het landelijke congres School en Armoede. Voor de VOO is dit congres, dat plaatsvindt in e ...