Klachtenregeling

Voor het laatst bewerkt op: maandag 29 augustus 2022

Op elke school moet er een klachtenregeling zijn voor ouders, leerlingen en personeelsleden. In deze regeling staat hoe de school met klachten omgaat. De MR moet instemmen met de vaststelling of wijziging van de klachtenregeling van de school (artikel 10g WMS). Veel scholen in het basis- en voortgezet onderwijs maken gebruik van een modelklachtenregeling, die als bijlage bij ‘Bestanden’ onderaan de pagina te vinden is. Het is verstandig om de klachtenregeling regelmatig onder de loep te nemen, te evalueren en zo nodig aan te passen.


Wat is een klacht?

Een klacht kan gaan over (nagelaten) gedragingen en/of een genomen besluit van degene tegen wie de klacht wordt ingediend.


Wat staat er in de klachtenregeling?

In de klachtenregeling van een school staat hoe de school omgaat met klachten van ouders, leerlingen of personeelsleden. Scholen proberen om klachten zoveel mogelijk zelf op te lossen. In de schoolgids of op de website van de school staat informatie over de klachtenregeling.

Wanneer iemand een probleem met de school ervaart, neemt hij/zij in eerste instantie contact op met degene die het probleem heeft veroorzaakt. Samen proberen ze tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt legt de klager het probleem voor aan de schooldirectie. Levert dit ook geen bevredigend resultaat op dan kan een klacht worden ingediend bij een onafhankelijke klachtencommissie. Iedere school is verplicht aangesloten bij een dergelijke commissie.


Contactpersoon en vertrouwenspersoon

Voordat de klachtencommissie wordt ingeschakeld kan degene die klaagt contact opnemen over het probleem met de contactpersoon of de vertrouwenspersoon op school. De contactpersoon informeert de klager over de mogelijkheden die het klachtenreglement biedt. Als de klager een klacht wil indienen verwijst de contactpersoon de klager naar de vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk en hij/zij gaat na of de klacht door bemiddeling kan worden opgelost. De vertrouwenspersoon kan de klager ook begeleiden bij het indienen van de klacht en bij de verdere klachtprocedure. Ook informeert hij/zij de klager over instanties die de klager kunnen helpen bij het oplossen van het probleem.

De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks verslag uit aan het bevoegd gezag. In dit verslag staat onder meer welke concrete activiteiten ondernomen zijn t.b.v. werkzaamheden en een overzicht van het aantal meldingen/klachten. De MR kan op basis van artikel 8 lid 1 WMS het jaarverslag van de vertrouwenspersoon opvragen bij het bevoegd gezag en deze agenderen in de overlegvergadering. Zo kunnen het bevoegd gezag en de MR gezamenlijk overleg voeren over de inhoud van het verslag.


Rol van de onafhankelijke klachtencommissie

De onafhankelijke klachtencommissie moet een klacht vertrouwelijk behandelen en hij moet binnen vier weken reageren. Op basis van het advies van de klachtencommissie kan het schoolbestuur maatregelen nemen. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend en dit betekent dat het bevoegd gezag de uitspraak van de klachtencommissie niet hoeft over te nemen.


Klachtenregeling en MR

De MR speelt een belangrijke rol bij de klachtenregeling. In de eerste plaats moet de MR instemmen met de vaststelling of wijziging van de klachtenregeling (artikel 10g WMS). Verder heeft de oudergeleding een instemmingsrecht bij de schoolgids waarin belangrijke informatie over de klachtenregeling is opgenomen (artikel 13 lid 1g WMS en artikel 14 lid 1a WMS). Ook wordt de MR geïnformeerd over een oordeel van de klachtencommissie indien de klachtencommissie een klacht gegrond heeft verklaard en over de eventuele maatregelen die het bevoegd gezag zal nemen naar aanleiding van het oordeel van de klachtencommissie (artikel 8 lid 2e WMS). De MR kan het verslag van de vertrouwenspersoon opvragen en dit bespreken met het bevoegd gezag. En ten slotte is het verstandig om als MR de klachtenregeling met enige regelmaat met het bevoegd gezag te bespreken.

Let op dat de MR zich met beleid bezighoudt en geen bemiddelaar is in individuele kwesties van ouders, leerlingen of personeelsleden. De MR is evenmin een spreekbuis van verontwaardigde groepen in school. De MR kan wel besluiten om naar aanleiding van signalen uit de achterban om beleid op de agenda te zetten. En de MR kan doorverwijzen naar de klachtenregeling op school.


Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR Academie

De MR Academie is dé e-learning omgeving voor alle MR-leden in het onderwijs. Volg een gratis demonstratie!

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk
23 mrt 2023

Het is lang geleden dat de lente zo miezerig is begonnen als dit jaar. In allerlei opzichten.