Kernwaarden openbaar onderwijs

Het openbaar onderwijs kent drie kernwaarden: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Deze zijn vastgesteld door de VOO en VOS/ABB gezamenlijk. Lees hier meer over wat de kernwaarden voor het openbaar onderwijs inhouden. Het boekje over de nieuwe kernwaarden vindt u onderaan de pagina.


Wat betekenen de kernwaarden?

Het zijn maar drie woorden. Gelijkwaardigheid. Vrijheid. Ontmoeting. Drie woorden die grote betekenis kunnen hebben. VOS/ABB en VOO hebben er twee jaar aan gewerkt, samen met leraren, ouders, bestuurders en externe deskundigen, om de kernwaarden van het openbaar onderwijs te herijken en inhoud te geven. De kernwaarden vormen samen met de nieuwe slogan, ‘Openbare Scholen – Waar Verhalen Samenkomen!’, een stevig fundament onder de waarden van jouw eigen bestuur of school. Zodat je er vervolgens jouw eigen verhaal van kunt maken.

Het verhaal van het openbaar onderwijs is niet eenduidig, per definitie niet. Het openbaar onderwijs is van en voor de hele samenleving en heeft een wettelijke opdracht om leerlingen te laten kennismaken met ‘alle godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving, met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden’. Dat betekent dat op de openbare school al die verschillende, unieke verhalen welkom zijn. Ieders verhaal wordt elke dag geschreven en herschreven. Door wat er ontstaat in de ontmoeting tussen leerlingen onderling en tussen hen en de school en zijn omgeving. Ontmoeting op basis van gelijkwaardigheid, tussen mensen die in vrijheid zichzelf kunnen zijn en anderen de vrijheid gunnen dat ook te zijn.

Dat is allemaal makkelijk gezegd. Waar dit voor volwassenen soms al niet meevalt, moeten leerlingen het allemaal nog leren. Daar ligt een grote én prachtige opdracht voor het openbaar onderwijs. Dit boekje [zie onderaan de pagina] helpt bij die opdracht. Graag wensen we je daar veel succes bij en heel veel plezier mee. Er is niets mooiers dan werken en leren op de openbare school: waar verhalen samenkomen!


De kernwaarden: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting

Gelijkwaardigheid betekent dat alle mensen waardevol in zichzelf zijn. Hoeveel mensen ook van elkaar verschillen, of wat ze ook van elkaar vinden, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling. Dat betekent dat ieders stem telt en we voor de wet allemaal gelijk zijn. Dat wil niet zeggen dat alle mensen hetzelfde zijn. Juist omdat mensen zo verschillen, is het belangrijk niet te vergeten dat iedereen evenveel waard is.

Vrijheid is een fundamentele waarde in onze democratische rechtsstaat. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om concrete burgerrechten als vrijheid van meningsuiting, of vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Er bestaat zowel negatieve vrijheid, waarbij iemand vrij is van onderdrukking en dwang, als positieve vrijheid, de vrijheid om je eigen keuzes te maken en hiernaar te handelen. Om je vrijheid te benutten, is het niet alleen nodig dat niemand je tegenhoudt. Het is ook belangrijk dat je de benodigde middelen, kennis en vaardigheden hebt.

De openbare school is een ontmoetingsplaats waar mensen en hun verhalen samenkomen. De kernwaarde ontmoeting vraagt om een actieve rol van de school en alle betrokkenen. Samen creëren zij ruimte voor diversiteit en dialoog. Ontmoeting betekent niet alleen dat je op de openbare school in aanraking komt met diversiteit. Het gaat een stap verder: we maken op de openbare school actief werk van de dialoog over verschillen en overeenkomsten. We hebben aandacht en interesse voor de ander. En ook voor onze buurt, wijk, dorp of stad. We dragen zorg voor de ander en de samenleving.

Meer weten over de drie nieuwe kernwaarden? Download het gratis boekje hieronder, bestel hem op papier via onze webshop en bezoek de website: www.openbaaronderwijs.nu!


Elles Verschoor
Cursusleider en adviseur

Elles Verschoor is cursusleider bij de VOO en verzorgt cursussen voor MR’s, ouderraden en tussenschoolse opvang.

Meer over Elles

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Reactie van de VOO op het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ van de Onderwijsraad In het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ poogt de Onderwijsraad in het licht van de democratische rechtsstaat de gren ...Ouders van schoolgaande kinderen -en zeker als die naar de middelbare school gaan- weten het: er komen nogal wat kosten bij kijken. Eerder schreef ik al over de vrijwillige ouderbijdrage en  ...