Pensioen

Het kan voorkomen dat het bevoegd gezag beleid op wil stellen omtrent het doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd. 

Pensioen en de MR

De personeelsgeleding van de (G)MR heeft instemmingsrecht op het vaststellen of wijzigen van het aanstellingsbeleid (artikel 12 lid 1o WMS). In de CAO van het primair onderwijs staat hierover het volgende:

3.13 Opzegging en benoeming AOW-gerechtigde werknemer

  1. In geval de arbeidsovereenkomst zal eindigen op grond van het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd door de werknemer, kunnen werkgever en werknemer: a. jaarlijks overenkomen om het moment van beëindiging van de arbeidsovereenkomst telkens met maximaal 12 maanden uit te stellen; b. een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeenkomen, welke jaarlijks met ten hoogste 12 maanden kan worden verlengd. Hierbij geldt dat maximaal zes keer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan, voor de maximale duur van 48 maanden, zoals bedoeld in artikel 7:668a lid 12 van het Burgerlijk Wetboek (BW).
  2. In afwijking van het bepaalde in artikel 3.10 lid 5, eindigt de verlengde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bedoeld in het eerste lid, onder b van dit artikel van rechtswege, zonder dat voorafgaande opzegging noodzakelijk is.

378.00 schoolkinderen in Nederland groeien op in armoede Op 28 maart organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) het landelijke congres School en Armoede. Voor de VOO is dit congres, dat plaatsvindt in e ...