Pensioen

Het kan voorkomen dat het bevoegd gezag beleid op wil stellen omtrent het doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd. 


Pensioenbeleid


Doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd


Pensioen en de MR

De personeelsgeleding van de (G)MR heeft instemmingsrecht op het vaststellen of wijzigen van het aanstellingsbeleid (artikel 12 lid 1o WMS). In de CAO van het primair onderwijs staat hierover het volgende:

3.13 Opzegging en benoeming AOW-gerechtigde werknemer

  1. In geval de arbeidsovereenkomst zal eindigen op grond van het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd door de werknemer, kunnen werkgever en werknemer: a. jaarlijks overenkomen om het moment van beëindiging van de arbeidsovereenkomst telkens met maximaal 12 maanden uit te stellen; b. een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeenkomen, welke jaarlijks met ten hoogste 12 maanden kan worden verlengd. Hierbij geldt dat maximaal zes keer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan, voor de maximale duur van 48 maanden, zoals bedoeld in artikel 7:668a lid 12 van het Burgerlijk Wetboek (BW).
  2. In afwijking van het bepaalde in artikel 3.10 lid 5, eindigt de verlengde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bedoeld in het eerste lid, onder b van dit artikel van rechtswege, zonder dat voorafgaande opzegging noodzakelijk is.
Elles Verschoor
Beleidsadviseur

Elles Verschoor is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en ouderparticipatie.

Meer over Elles

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Lees ook

    De VOO vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en leerlingen in het openbaar onderwijs. Vanuit onze idealen hebben we de verschillende politieke partijen input gestuurd voor hun verkiezingsprogramma's. Lees de ...