Formatieplan

Het formatieplan geeft een overzicht van de formatie die het komende schooljaar door het schoolbestuur wordt bekostigd. Het bevat een beschrijving van de plaatsen per functie en per salarisschaal.


Lerarenfuncties

In het voortgezet onderwijs betekent dit bijvoorbeeld een opsomming van het aantal lerarenfuncties in de schalen 10, 11 en 12. Daarnaast wordt aangegeven welke onderwijsondersteunende functies er zijn, zoals technisch onderwijs assistent, roostermaker et cetera. In het formatieplan binnen het primair onderwijs wordt duidelijk of er sprake is van een conciërge of een onderwijsassistent. Ook de directiefunctie(s), zoals rector, conrector of directeur, worden vermeld. Ten slotte wordt aangegeven welke functies structureel en welke tijdelijk van aard zijn.


Vaststellen voor 1 mei

Het formatieplan van een school wordt jaarlijks voor 1 mei door het schoolbestuur vastgesteld. Op grond van het aantal leerlingen krijgt een school geld om de formatie in te vullen en daarbij worden keuzes gemaakt. Het uitgangspunt is een directeur per school, leerkrachten voor elke klas/groep, eventueel onderwijsondersteunend personeel en één of meer vakleerkrachten. Afhankelijk van de schoolgrootte kan een directeur geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van lesgevende taken. Daarvoor zit geld in het formatiebudget. Wanneer de school iemand uit het onderwijzend personeel vrijstelt van lesgevende taken om een andere taak uit te voeren (bijvoorbeeld Intern Begeleider of Remedial Teacher) heeft dit gevolgen voor de invulling van de overige functies. Het kan betekenen dat de groepsgrootte toeneemt als gevolg van de maatregel. Het kan ook betekenen dat er geen onderwijsondersteunend personeel wordt aangesteld. Al deze keuzes hebben te maken met de invulling van de functies binnen de school.


Formatieplan en de MR

De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op het formatieplan (artikel 12 lid 1b). De oudergeleding wordt geïnformeerd over de voorstellen en kan erover meepraten. Zij heeft immers een belang bij een goede verdeling van de beschikbare middelen over de groepen en binnen de zorgstructuur van de school. Dat geldt ook voor de vormgeving van de directiefunctie(s).Voor de GMR geldt dat er ook instemmingsrecht berust voor personeel dat werkzaamheden verricht die zich verbinden aan meer dan één school (artikel 16 lid 3 WMS).

Na de vaststelling van de formatie doet de schoolleiding een voorstel voor de verdeling van de personeelsleden over de verschillende functies en taken. Dan is er geen sprake meer van vaststelling van het formatieplan, maar van de groeps- of klassenindeling. Op sommige scholen wordt deze indeling als een onderdeel van het formatieplan aangeduid. Dat is onjuist. Over de vraag welke leerkracht voor welke groep/klas komt te staan heeft de MR niets te zeggen. Om het populair uit te drukken: de MR gaat over de functies, niet over de “poppetjes”.

Elles Verschoor
Beleidsadviseur

Elles Verschoor is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en ouderparticipatie.

Meer over Elles

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

MR en Formatieplan online

MR en Formatieplan online is dé online cursus waar u alles leert over het formatieplan en de rechten van de MR...

Bekijk cursus

MR Start online

MR Start online is dé online basiscursus voor het werk als MR-lid in het primair onderwijs en in het voortgezet...

Bekijk cursus

De VOO vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en leerlingen in het openbaar onderwijs. Vanuit onze idealen hebben we de verschillende politieke partijen input gestuurd voor hun verkiezingsprogramma's. Lees de ...