Formatieplan

Voor het laatst bewerkt op: maandag 29 augustus 2022

Een belangrijk document voor de school is het formatieplan. In dit plan wordt opgenomen hoeveel uren beschikbaar zijn voor welke functies. De MR heeft hier ook een belangrijke rol bij.


Wat is het formatieplan?

Het formatieplan geeft een overzicht van de formatie die het komende schooljaar door het schoolbestuur wordt bekostigd. Het bevat een beschrijving van de plaatsen per functie en per salarisschaal. In het primair onderwijs betekent dit een opsomming van het aantal lerarenfuncties in de schalen 10, 11 en 12. In het voortgezet onderwijs de schalen LB, LC en LD.

Daarnaast wordt aangegeven welke onderwijsondersteunende functies er zijn, zoals technisch onderwijsassistent, roostermaker et cetera. In het formatieplan binnen het primair onderwijs wordt duidelijk of er sprake is van een conciërge of een onderwijsassistent. Ook de directiefunctie(s), zoals rector, conrector of directeur, worden vermeld. Ten slotte wordt aangegeven welke functies structureel en welke tijdelijk van aard zijn.


Wanneer moet het formatieplan worden vastgesteld?

Het formatieplan van een school wordt jaarlijks voor 1 mei door het schoolbestuur vastgesteld. Op grond van het aantal leerlingen krijgt een school geld om de formatie in te vullen en daarbij worden keuzes gemaakt. Het uitgangspunt in het primair onderwijs is een directeur per school, leerkrachten voor elke klas/groep, eventueel onderwijsondersteunend personeel en één of meer vakleerkrachten. Afhankelijk van de schoolgrootte kan een directeur geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van lesgevende taken. Daarvoor zit geld in het formatiebudget.

Wanneer de school iemand uit het onderwijzend personeel vrijstelt van lesgevende taken om een andere taak uit te voeren (bijvoorbeeld intern begeleider of remedial teacher) heeft dit gevolgen voor de invulling van de overige functies. Het kan betekenen dat de groepsgrootte toeneemt als gevolg van de maatregel. Het kan ook betekenen dat er geen onderwijsondersteunend personeel wordt aangesteld. Al deze keuzes hebben te maken met de invulling van de functies binnen de school.


Formatieplan en MR

De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op het formatieplan (artikel 12 lid 1b WMS). De oudergeleding wordt geïnformeerd over de voorstellen en kan erover meepraten. Zij heeft immers een belang bij een goede verdeling van de beschikbare middelen over de groepen en binnen de zorgstructuur van de school. Dat geldt ook voor de vormgeving van de directiefunctie(s). Voor de GMR geldt dat er ook instemmingsrecht geldt voor personeel dat werkzaamheden verricht die zich verbinden aan meer dan één school (artikel 16 lid 3 WMS).

Na de vaststelling van de formatie doet de schoolleiding een voorstel voor de verdeling van de personeelsleden over de verschillende functies en taken. Dan is er geen sprake meer van vaststelling van het formatieplan, maar van de groeps- of klassenindeling. Op sommige scholen wordt deze indeling als een onderdeel van het formatieplan aangeduid. Dat is onjuist. Over de vraag welke leerkracht voor welke groep/klas komt te staan heeft de MR niets te zeggen. Om het populair uit te drukken: de MR gaat over de functies, niet over de “poppetjes”.


VOO en formatieplan

De VOO heeft veel kennis in huis omtrent het formatieplan. Zo bieden we de cursus MR en Formatieplan aan, waarin wordt uitgelegd hoe de MR hierop invloed kan uitoefenen. Deze cursus geven we als open inschrijving cursus, maar het is ook mogelijk deze cursus voor een MR op locatie te organiseren.

Daarnaast kunnen experts van de VOO meelezen met de plannen van de directie voor de formatie. De VOO helpt u met het vormen van een mening over het plan en met het stellen van vragen aan de directie. Vraag hiervoor begeleiding aan.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk
23 mrt 2023

Het is lang geleden dat de lente zo miezerig is begonnen als dit jaar. In allerlei opzichten.