Schoolvakantie

Elke school heeft schoolvakanties en andere vrije dagen. Een deel van deze vakanties en vrije dagen worden door de overheid bepaalt, maar een deel kan ook door de school zelf worden ingevuld.


Landelijk vastgelegde vakanties

Een aantal vakanties en wanneer deze zijn, zijn landelijk vastgelegd. Dit betreft de meivakantie, zomervakantie en kerstvakantie. De meivakantie vindt in de regel begin mei plaats. De zomervakantie in de maanden juli en augustus en de kerstvakantie eind december tot begin januari. De data voor de mei- en kerstvakantie zijn voor alle scholen in heel Nederland gelijk. De data van de zomervakantie verschillen per regio.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de exacte data voor uw regio. Scholen mogen deze landelijk vastgelegde vakantiedagen niet wijzigen.


Door school vastgelegde vakanties

Naast de mei-, zomer-, en kerstvakantie houden scholen vaak ook nog herfstvakantie en voorjaarsvakantie. De herfstvakantie vindt gebruikelijk eind oktober plaats en de voorjaarsvakantie eind februari tot begin maart. De overheid geeft adviesdata voor deze vakanties. Dat betekent dat de school niet verplicht is zich te houden aan deze data, maar ook zelf kan kiezen de vrije tijd op een andere manier in te richten.

Vaak kiezen scholen ervoor om de herfst- en voorjaarsvakantie in te richten, maar dit hoeft dus niet. Ook tussendoor vaker vrije dagen inrichten, bijvoorbeeld in de vorm van studiedagen, is mogelijk. De exacte data van vakanties worden opgenomen in de schoolgids, die voor het start van het schooljaar met alle ouders wordt gedeeld.


Schoolvakantie en MR

De MR heeft adviesrecht met betrekking tot het te nemen besluit van het bevoegd gezag betreffende vakanties, voor zover het bevoegd gezag het recht heeft hier besluiten over te nemen (artikel 11 lid l WMS). Dit betekent dat alle plannen rondom vakanties naast de verplicht meivakantie, zomervakantie en kerstvakantie, ter advisering aan de medezeggenschapsraad als geheel moeten worden voorgelegd.

Soms komt het voor dat tijdens het jaar vakantiedagen/-weken worden toegevoegd, verwijderd of verplaatst. Ook in deze gevallen geldt de adviesbevoegdheid van de MR. Het is dus zaak als bevoegd gezag tijdig in het jaar te besluiten om vakantieweken te wijzigen.


VOO en schoolvakantie

De VOO staat MR’s bij als er vragen zijn over het vaststellen van de data van schoolvakanties. VOO-leden kunnen contact opnemen met de VOO Helpdesk.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap, identiteit van het openbaar onderwijs en politiek.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Reactie van de VOO op het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ van de Onderwijsraad In het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ poogt de Onderwijsraad in het licht van de democratische rechtsstaat de gren ...Ouders van schoolgaande kinderen -en zeker als die naar de middelbare school gaan- weten het: er komen nogal wat kosten bij kijken. Eerder schreef ik al over de vrijwillige ouderbijdrage en  ...