Faciliteitenregeling

Waar heb je als MR financieel recht op?

Iedere (G)MR die zijn werk serieus wil uitvoeren heeft hiervoor tijd en middelen nodig. In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) staat dat in het medezeggenschapsstatuut wordt geregeld hoe de faciliteitenregeling voor de (G)MR-leden er uit ziet.

Het schoolbestuur en de GMR onderhandelen hierover. De faciliteitenregeling wordt vervolgens ter instemming voorgelegd aan de personeelsgeleding, aan de oudergeleding en aan de leerlinggeleding. De faciliteiten volgens de CAO PO en VO vallen hier niet onder, daar is een aparte regeling voor. Wat wordt nou precies met de faciliteitenregeling bedoeld, wat valt er verplicht onder en wat kan er daarnaast worden geregeld?

Inhoud faciliteitenregeling
Artikel 28 van de WMS beschrijft uitgebreid wat de faciliteitenregeling inhoudt. Zo moet het bevoegd gezag de (G)MR het gebruik toestaan van ‘voorzieningen waarover het kan beschikken en die de (G)MR voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft’. Een ingewikkelde formulering waarmee wordt bedoeld dat het bevoegd gezag ervoor moet zorgen dat de (G)MR een vergaderruimte heeft of het kopieerapparaat kan gebruiken. Verder wordt een regeling getroffen voor de redelijkerwijs noodzakelijke kosten van medezeggenschapsactiviteiten van ouders, personeel of leerlingen. Hieronder vallen onder andere scholingskosten, kosten voor het inhuren van deskundigen en kosten van het voeren van rechtsgedingen. Ook kan worden gedacht aan vergoeding van kosten voor het informeren en raadplegen van de achterban. En ten slotte bestaat de mogelijkheid dat het bevoegd gezag bijdraagt in de kosten voor administratieve ondersteuning van de (G)MR, zoals een ambtelijk secretaris of een notulist.

Faciliteiten personeel: tijd
Voor personeelsleden in de MR geldt dat het bevoegd gezag hen op basis van de CAO PO en VO faciliteert in tijd. Deze tijd kunnen de personeelsleden onder meer gebruiken voor het voeren van overleg, vergaderen, voorbereiden en lezen, scholen, en het raadplegen van een adviseur of de achterban. Aan een personeelslid in de MR of GMR wordt per schooljaar 60 uur ter beschikking gesteld. Als een personeelslid niet alleen in de MR zit, maar ook in de GMR dan wordt 100 uur per jaar te beschikking gesteld.

Faciliteiten personeel: scholing
Over scholing is in de CAO’s het volgende bepaald. In het primair onderwijs heeft een MR-lid recht op drie dagen in twee jaar. In het voortgezet onderwijs heeft een personeelslid per jaar recht op 5 dagen voor scholing en vorming. De scholing kan mede in lestijd plaatsvinden.
In het reglement kan de faciliteitenregeling als volgt worden opgenomen: een personeelslid in de MR heeft vrijstelling van de reguliere taken voor x aantal uren. Deze uren maken deel uit van het taakbeleid.

Faciliteiten personeel: financiën
Voor de personeelsgeleding van de (G)MR moet verder een faciliteitenregeling in geld worden opgesteld. De bedragen staan in de CAO artikel 13 lid 3 bijlage 11A (CAO 2009 is verlengd voor 2010) en ze zijn afhankelijk van het aantal leerlingen per school. De financiële faciliteitenregeling kan worden gebruikt voor scholingskosten, reiskosten, vakliteratuur en het inhuren van deskundigen.
Voor de personeelsgeleding van de GMR is er nog iets extra’s geregeld. De werkgever stelt voor de personeelsgeleding van de GMR per deelnemende school een vast bedrag beschikbaar. In het primair onderwijs gaat het om ruim € 1500,- per jaar. In het voortgezet onderwijs is niet op voorhand een bedrag in de CAO opgenomen.

Op grond van de CAO stelt de personeelsgeleding van de MR of de GMR een activiteitenplan op waarin wordt aangegeven hoe de faciliteiten worden ingezet. Tevens wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de besteding van de middelen.

Faciliteiten ouders
Ouders in de (G)MR kunnen een vergoeding krijgen voor hun medezeggenschapswerkzaamheden. Dat kan een bepaald bedrag per bijgewoonde vergadering zijn, ook wel de vacatievergoeding genoemd, of een bedrag op jaarbasis. Verder is het gebruikelijk dat onkosten die door ouders worden gemaakt, bijvoorbeeld voor het inhuren van oppas tijdens de MR-vergadering of reiskosten, worden vergoed. Maar ook kosten voor het thuis printen van vergaderstukken kunnen hier onder vallen.

Er zijn ook ouders die geen vergoeding willen voor hun MR-werkzaamheden, maar die het wel op prijs stellen als ze een blijk van waardering krijgen. Een aardigheid met Kerst of een borrel aan het eind van een schooljaar is dan een goede geste. Het voornemen daartoe hoort eveneens thuis in de faciliteitenregeling.

Faciliteiten leerlingen
Voor leerlingen kan een regeling worden getroffen in de vorm van vrijstelling voor bepaalde vakken, bijvoorbeeld maatschappijleer. Op veel scholen is het gebruikelijk dat leerlingen een geldelijke beloning krijgen per vergadering.

Activiteitenplan

Welke afspraken er ook worden gemaakt, het is van belang dat er aan het begin van het schooljaar een duidelijk activiteitenplan van de MR ligt met daarbij een begroting voor de te verwachten kosten. Zowel bevoegd gezag als MR weten dan tijdig waar ze aan toe zijn.

Rekentool aanvragen

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft met behulp van de CAO-bepalingen een dynamisch rekenmodel ontwikkeld op basis waarvan een (G)MR een begroting kan maken voor zijn activiteiten. Dit rekenmodel kan hier gratis worden gedownload.

In het basisonderwijs werken schoolbesturen met de zogeheten lumpsumfinanciering: overheidsgeld dat bestemd is voor personele en materiële uitgaven. De personele uitgaven omvatten de salarissen van de personeelsleden, bij de materiële kosten kan worden gedacht aan afschrijving van meubilair, schoonmaakkosten, maar ook medezeggenschap. In de lumpsumfinanciering is dus een deel opgenomen dat bestemd is voor medezeggenschap.

Het ministerie van OCW bepaalt de vergoedingen voor materiële kosten in het basisonderwijs aan de hand van ‘programma’s van eisen’. Hierin staat welk bedrag wordt toegekend voor welke voorziening. De bedragen worden jaarlijks aangepast en onlangs zijn de bedragen voor 2014 bekend gemaakt.

Programma van eisen voor medezeggenschap
Voor medezeggenschap zijn er twee programa’s van eisen (pve’s): één voor medezeggenschap in het algemeen en één voor activiteiten van ouders in het kader van medezeggenschap.
Het eerste pve regelt de bekostiging voor activiteiten in het kader van de Wet medezeggenschap op scholen. De overheid kent een basisbedrag en een bedrag per leerling toe. Specifieke bestedingsdoelen worden daarbij niet genoemd. Het is daarom verstandig als de MR aan het begin van het schooljaar een activiteitenplan maakt met een bijbehorende begroting en deze indient bij het bevoegd gezag. De bekostigingsformule voor 2014 bestaat uit een vast bedrag per school en een variabel bedrag per leerling. De vergoeding per school is € 9,89 en de vergoeding per leerling is € 1,86.

Het tweede pve regelt de bekostiging voor de activiteiten van ouders in het kader van de medezeggenschap. Ook hier is er een basisbedrag en een bedrag per leerling. De vergoeding per school is € 9,89 en het bedrag per leerling is € 1,04.
Naast deze vergoedingen voor de (G)MR zijn er in de cao primair onderwijs afspraken gemaakt over vergoedingen voor medezeggenschap.

Op basis van deze afspraken heeft de VOO een rekentool ontwikkeld waarmee gemakkelijk kan worden uitgerekend op welk bedrag de (G)MR recht heeft. Deze rekentool kan gratis worden aangevraagd via www.voo.nl

 

Waar heb je als MR financieel recht op?

Iedere (G)MR die zijn werk serieus wil uitvoeren heeft hiervoor tijd en middelen nodig. In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) staat dat in het medezeggenschapsstatuut wordt geregeld hoe de faciliteitenregeling voor de (G)MR-leden er uit ziet.

Het schoolbestuur en de GMR onderhandelen hierover. De faciliteitenregeling wordt vervolgens ter instemming voorgelegd aan de personeelsgeleding, aan de oudergeleding en aan de leerlinggeleding. De faciliteiten volgens de CAO PO en VO vallen hier niet onder, daar is een aparte regeling voor. Wat wordt nou precies met de faciliteitenregeling bedoeld, wat valt er verplicht onder en wat kan er daarnaast worden geregeld?

Inhoud faciliteitenregeling
Artikel 28 van de WMS beschrijft uitgebreid wat de faciliteitenregeling inhoudt. Zo moet het bevoegd gezag de (G)MR het gebruik toestaan van ‘voorzieningen waarover het kan beschikken en die de (G)MR voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft’. Een ingewikkelde formulering waarmee wordt bedoeld dat het bevoegd gezag ervoor moet zorgen dat de (G)MR een vergaderruimte heeft of het kopieerapparaat kan gebruiken. Verder wordt een regeling getroffen voor de redelijkerwijs noodzakelijke kosten van medezeggenschapsactiviteiten van ouders, personeel of leerlingen. Hieronder vallen onder andere scholingskosten, kosten voor het inhuren van deskundigen en kosten van het voeren van rechtsgedingen. Ook kan worden gedacht aan vergoeding van kosten voor het informeren en raadplegen van de achterban. En ten slotte bestaat de mogelijkheid dat het bevoegd gezag bijdraagt in de kosten voor administratieve ondersteuning van de (G)MR, zoals een ambtelijk secretaris of een notulist.

Faciliteiten personeel: tijd
Voor personeelsleden in de MR geldt dat het bevoegd gezag hen op basis van de CAO PO en VO faciliteert in tijd. Deze tijd kunnen de personeelsleden onder meer gebruiken voor het voeren van overleg, vergaderen, voorbereiden en lezen, scholen, en het raadplegen van een adviseur of de achterban. Aan een personeelslid in de MR of GMR wordt per schooljaar 60 uur ter beschikking gesteld. Als een personeelslid niet alleen in de MR zit, maar ook in de GMR dan wordt 100 uur per jaar te beschikking gesteld.

Faciliteiten personeel: scholing
Over scholing is in de CAO’s het volgende bepaald. In het primair onderwijs heeft een MR-lid recht op drie dagen in twee jaar. In het voortgezet onderwijs heeft een personeelslid per jaar recht op 5 dagen voor scholing en vorming. De scholing kan mede in lestijd plaatsvinden.
In het reglement kan de faciliteitenregeling als volgt worden opgenomen: een personeelslid in de MR heeft vrijstelling van de reguliere taken voor x aantal uren. Deze uren maken deel uit van het taakbeleid.

Faciliteiten personeel: financiën
Voor de personeelsgeleding van de (G)MR moet verder een faciliteitenregeling in geld worden opgesteld. De bedragen staan in de CAO artikel 13 lid 3 bijlage 11A (CAO 2009 is verlengd voor 2010) en ze zijn afhankelijk van het aantal leerlingen per school. De financiële faciliteitenregeling kan worden gebruikt voor scholingskosten, reiskosten, vakliteratuur en het inhuren van deskundigen.
Voor de personeelsgeleding van de GMR is er nog iets extra’s geregeld. De werkgever stelt voor de personeelsgeleding van de GMR per deelnemende school een vast bedrag beschikbaar. In het primair onderwijs gaat het om ruim € 1500,- per jaar. In het voortgezet onderwijs is niet op voorhand een bedrag in de CAO opgenomen.

Op grond van de CAO stelt de personeelsgeleding van de MR of de GMR een activiteitenplan op waarin wordt aangegeven hoe de faciliteiten worden ingezet. Tevens wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de besteding van de middelen.

Faciliteiten ouders
Ouders in de (G)MR kunnen een vergoeding krijgen voor hun medezeggenschapswerkzaamheden. Dat kan een bepaald bedrag per bijgewoonde vergadering zijn, ook wel de vacatievergoeding genoemd, of een bedrag op jaarbasis. Verder is het gebruikelijk dat onkosten die door ouders worden gemaakt, bijvoorbeeld voor het inhuren van oppas tijdens de MR-vergadering of reiskosten, worden vergoed. Maar ook kosten voor het thuis printen van vergaderstukken kunnen hier onder vallen.

Er zijn ook ouders die geen vergoeding willen voor hun MR-werkzaamheden, maar die het wel op prijs stellen als ze een blijk van waardering krijgen. Een aardigheid met Kerst of een borrel aan het eind van een schooljaar is dan een goede geste. Het voornemen daartoe hoort eveneens thuis in de faciliteitenregeling.

Faciliteiten leerlingen
Voor leerlingen kan een regeling worden getroffen in de vorm van vrijstelling voor bepaalde vakken, bijvoorbeeld maatschappijleer. Op veel scholen is het gebruikelijk dat leerlingen een geldelijke beloning krijgen per vergadering.

Activiteitenplan

Welke afspraken er ook worden gemaakt, het is van belang dat er aan het begin van het schooljaar een duidelijk activiteitenplan van de MR ligt met daarbij een begroting voor de te verwachten kosten. Zowel bevoegd gezag als MR weten dan tijdig waar ze aan toe zijn.

Rekentool aanvragen

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft met behulp van de CAO-bepalingen een dynamisch rekenmodel ontwikkeld op basis waarvan een (G)MR een begroting kan maken voor zijn activiteiten. Dit rekenmodel kan hier gratis worden gedownload.

In het basisonderwijs werken schoolbesturen met de zogeheten lumpsumfinanciering: overheidsgeld dat bestemd is voor personele en materiële uitgaven. De personele uitgaven omvatten de salarissen van de personeelsleden, bij de materiële kosten kan worden gedacht aan afschrijving van meubilair, schoonmaakkosten, maar ook medezeggenschap. In de lumpsumfinanciering is dus een deel opgenomen dat bestemd is voor medezeggenschap.

Het ministerie van OCW bepaalt de vergoedingen voor materiële kosten in het basisonderwijs aan de hand van ‘programma’s van eisen’. Hierin staat welk bedrag wordt toegekend voor welke voorziening. De bedragen worden jaarlijks aangepast en onlangs zijn de bedragen voor 2014 bekend gemaakt.

Programma van eisen voor medezeggenschap
Voor medezeggenschap zijn er twee programa’s van eisen (pve’s): één voor medezeggenschap in het algemeen en één voor activiteiten van ouders in het kader van medezeggenschap.
Het eerste pve regelt de bekostiging voor activiteiten in het kader van de Wet medezeggenschap op scholen. De overheid kent een basisbedrag en een bedrag per leerling toe. Specifieke bestedingsdoelen worden daarbij niet genoemd. Het is daarom verstandig als de MR aan het begin van het schooljaar een activiteitenplan maakt met een bijbehorende begroting en deze indient bij het bevoegd gezag. De bekostigingsformule voor 2014 bestaat uit een vast bedrag per school en een variabel bedrag per leerling. De vergoeding per school is € 9,89 en de vergoeding per leerling is € 1,86.

Het tweede pve regelt de bekostiging voor de activiteiten van ouders in het kader van de medezeggenschap. Ook hier is er een basisbedrag en een bedrag per leerling. De vergoeding per school is € 9,89 en het bedrag per leerling is € 1,04.
Naast deze vergoedingen voor de (G)MR zijn er in de cao primair onderwijs afspraken gemaakt over vergoedingen voor medezeggenschap.

Op basis van deze afspraken heeft de VOO een rekentool ontwikkeld waarmee gemakkelijk kan worden uitgerekend op welk bedrag de (G)MR recht heeft. Deze rekentool kan gratis worden aangevraagd via www.voo.nl

Elles Verschoor
Beleidsadvies

Elles Verschoor is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en ouderparticipatie.

Meer over Elles

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Het lerarentekort: er is maar 1 oplossing en dat is salarisverhoging Iedereen in en om het onderwijs heeft de afgelopen jaren wel iets gezegd over het lerarentekort in het basisonderwijs. Er zijn actieplannen gepresenteerd, zij-instromers worden gestimuleerd, grote steden maken het wonen aantrekkelijker, het kan...In de jaarlijkse School!Week laat het openbaar onderwijs onder het motto ‘Ik ben welkom’ zien waar het voor staat. In 2019 was het thema ‘Openbaar onderwijs heeft karakter’. Wat is dat karakter nu precies?   Sinds 2012 staan jaarlijks een week lang de kernwaarden van het...