Tips voor de MR

Iedere MR functioneert anders; de werkwijze en het stellen van prioriteiten lopen uiteen. Ondanks deze verschillen zijn er een aantal kenmerken die bijdragen aan een goed functionerende medezeggenschapsraad. Deze geven we u graag. Checklist met 10 aandachtspunten


1. Bereikbaar zijn als MR-lid

MR-leden moeten voor hun achterban bereikbaar zijn, bijvoorbeeld als ouders of personeelsleden vragen hebben over het voorgestelde beleid of willen weten wat er in de MR is besproken. Namen en mailadressen van de MR-leden staan in de schoolgids en zijn terug te vinden zijn op de website van de school of op de eigen website van de MR. MR-leden kunnen ook een ‘spreekuur’ houden waar de achterban terecht kan met vragen en opmerkingen. En uiteraard kunnen moderne media behulpzaam zijn bij het vergroten van de bereikbaarheid.

2. Bespreek onderwerpen die leven

Vaak reageert een MR op een voorstel dat de directeur van de school voorlegt. Een MR kan ook ongevraagd onderwerpen aan de orde stellen die via de achterban zijn ingebracht. Zo maakt de MR gebruik van haar initiatiefrecht. Een voorbeeld hiervan is een aanpassing van de schooltijden; dit is een onderwerp waarbij zowel ouders als personeelsleden betrokken zijn. Om als MR een actieve rol te kunnen spelen is het essentieel dat de MR weet wat er bij de achterban leeft.

3. Onderscheid hoofd- en bijzaken van elkaar

Een lid van een goed functionerende MR kan in voldoende mate hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en belangen afwegen. Voor de MR is het belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd is. Ook moet de school financieel gezond zijn. Deze onderwerpen komen gedurende het schooljaar geregeld terug op de agenda van de MR, andere worden in 1 vergadering besproken, bijvoorbeeld de vakantieregeling of deelname aan een onderwijskundig experiment.

4. MR is tweerichtingsverkeer

Het tweerichtingsverkeer gaat over de informatie van de MR naar de achterban en omgekeerd. Een belangrijke informatiebron zijn de notulen van de vergaderingen, zorg dat deze helder en toegankelijk geschreven zijn. Een MR kan ook een thema-avond organiseren om de achterban te informeren over een belangrijk onderwerp. Naast het geven van informatie is het belangrijk dat de MR zich door zijn achterban laat informeren. Deels is dat hierboven beschreven, daarnaast kan het – met name voor de oudergeleding – nuttig zijn om geregeld contact te hebben met de ouderraad. Deze groep actieve ouders heeft een grote binding met de school en zicht op wat er leeft.

5. Vergader effectief en bondig

Een goede vergadering is uitermate belangrijk voor de MR. Alle MR-leden kunnen hieraan bijdragen door zich inhoudelijk goed voor te bereiden. Verder moet de voorzitter ervoor zorgen dat de vergadering ordelijk verloopt en dat er duidelijke besluiten worden genomen. En ten slotte is een helder verslag inclusief actiepunten van belang. De VOO kan helpen met zorgen voor een effectieve werkwijze middels onze cursus MR Effectief.

6. Ontwikkel een missie en visie

Bij het formuleren van de missie gaat het om de vraag wat de MR-leden als hun belangrijkste taak zien, wat voor raad de MR wil zijn en wat men wil bereiken.
Een missie geeft de betekenis aan van de MR. Een missieomschrijving geeft aan of de MR-leden vooral het algemeen belang dienen of vooral de belangen van hun eigen achterban. Maar ook wordt duidelijk hoe de MR omgaat met beleidsvoorstellen: beïnvloeden of eerder toetsen en controleren.

7. Schrijf een activiteitenplan

Een MR reageert op actuele ontwikkelingen en op voorstellen van het bevoegd gezag. Een MR die vooruit kijkt en zich wil voorbereiden op wat gaat komen stelt aan het begin van het jaar een activiteitenplan (ook wel jaarplan genoemd) op. Het activiteitenplan is een overzicht van alle onderwerpen die de MR in dat schooljaar wil behandelen. Naast de vaste onderwerpen als de begroting, het jaarverslag van de MR en het formatieplan kunnen ook onderwerpen worden opgenomen die een meer ad hoc karakter hebben of die met het functioneren van de MR te maken hebben. De VOO biedt ook een Workshop Activiteitenplan aan.

8. Maak een plan voor scholing

In het scholingsplan beschrijft de MR wat hij het komende schooljaar aan scholing, deskundigheidsbevordering of externe ondersteuning nodig heeft. Ook worden in het scholingsplan kosten voor lidmaatschappen, abonnementen of de aanschaf van nieuwe publicaties opgenomen. Aan het scholingsplan wordt een begroting gekoppeld waarin de kosten voor de diverse activiteiten zijn opgenomen. De MR legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van de middelen. Het scholingsplan kan onderdeel uitmaken van het activiteitenplan.

9. Zorg voor een goede taakverdeling

Uit een goed gevulde jaarplanning blijkt dat een MR-lid van veel zaken op de hoogte moet zijn. Voor inhoudelijke diepgang is het verstandig om de diverse onderwerpen in taakgebieden in te delen en deze te verdelen over de verschillende MR-leden. Veel voorkomende taakgebieden zijn financiën, personeelsbeleid, communicatie, onderwijskundig beleid en zorgbeleid.
Bij de taakverdeling hoort verder dat een voorzitter en een secretaris/penningmeester worden benoemd. Deze worden uit de MR-leden gekozen en hun taken liggen vast in het huishoudelijk reglement.

10. Netwerk in de omgeving

MR-leden leven niet in een vacuüm; het is voor hen van belang om contacten te hebben met relevante anderen. Hierbij kan uiteraard gedacht worden aan de leden van de GMR, maar ook MR-leden van andere scholen die onder hetzelfde bestuur vallen. En in krimpsituaties kan het verstandig zijn om ook de MR van een ander bestuur te kennen. En verder is het handig om te weten of er onder de ouders specifieke deskundigheid is, bijvoorbeeld op het gebied van financiën.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Het is aan te raden om als MR jaarlijks een activiteitenplan te maken. In dit plan neemt de MR de onderwerpen op die het komende jaar in de MR spelen. Deels zijn dat vaste onderwerpen, zoals de begroting of het ...