Taakverdeling MR

Een MR heeft veel taken. Het is dan vaak ook verstandig om binnen de MR de taken te verdelen. Lees hier meer over het verdelen van taken binnen de MR.


Deskundigheid

In een MR zitten personeelsleden en ouders. Ieder lid heeft zijn of haar eigen specialiteit en eigen onderwerpen die hij of zij belangrijk vindt. Het kan zijn dat een personeelslid veel afweet van de cao en personeelsbeleid, of juist van financiën. Wellicht dat een ouder juridisch geschoold is of juist veel kennis heeft van pedagogiek of beleidsadvies. Elk MR-lid heeft zogezegd eigen deskundigheid. Benut deze deskundigheid vooral bij het beoordelen van voorstellen van het bevoegd gezag.

Daarnaast kan het dus zijn dat MR-leden bepaalde onderwerpen zeer interessant of belangrijk vinden. Het kan nuttig zijn om aan de start van het jaar in de MR afspraken te maken wie ‘portefeuillehouder’ is van welk onderwerp. Zo zijn er een aantal thema’s die toebedeeld kunnen worden aan de verschillende MR-leden, maar er kan ook per onderwerp gekeken worden. Soms werken raden ook met verschillende commissies.


Verdeling van taken

Allereerst is dus een inhoudelijke verdeling van taken belangrijk. Communicatie, personeelsbeleid, financiën en onderwijskundig beleid zijn een viertal thema’s die in de school vaak terugkomen en onderverdeeld kunnen worden in de MR. Zo ontstaan er dus een viertal ‘commissies’ met een of meerdere verantwoordelijken. Zij verdiepen zich in voorstellen die van het bevoegd gezag vandaan komen op dit gebied en nemen initiatief op dat gebied waar mogelijk.

Naast deze inhoudelijke verdeling is het ook belangrijk een functieverdeling te hebben. De MR kiest uit haar midden namelijk een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit in ieder geval een voorzitter en secretaris. Hun taken worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de MR.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap, identiteit van het openbaar onderwijs en politiek.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Het is aan te raden om als MR jaarlijks een activiteitenplan te maken. In dit plan neemt de MR de onderwerpen op die het komende jaar in de MR spelen. Deels zijn dat vaste onderwerpen, zoals de begroting of het ...