Informatiebronnen

Voor de MR is voldoende informatie noodzakelijk voor het uitoefenen van zijn taken. De WMS (artikel 8) verplicht het bevoegd gezag de MR tijdig alle informatie te verstrekken die redelijkerwijs nodig is. Daarnaast kunnen MR-leden ook zelf op zoek gaan naar relevante informatie.


1. Websites

Er is veel digitale informatie beschikbaar voor (G)MR –leden. Naast de kennisbank van de VOO bevatten ook de website www.infowms.nl en www.onderwijsgeschillen.nl relevante informatie voor het medezeggenschapswerk.

2. Boeken en brochures

MR-leden hebben de mogelijkheid boeken en brochures te gebruiken. Het ‘Zakboek medezeggenschap’, bestemd voor iedereen in het onderwijs die met medezeggenschap te maken heeft, bevat niet alleen informatie over de WMS en de toepassing hiervan, maar geeft ook antwoord op vragen uit de medezeggenschapspraktijk. Daarnaast worden publicaties via commerciële kanalen (uitgeverijen, adviesbureaus) aangeboden.

3. Abonnementen

Abonnementen op tijdschriften of digitale nieuwsbrieven, bijvoorbeeld de (gratis) nieuwsbrief medezeggenschap van de VOO.

4. VOO Helpdesk

De MR kan lid worden van een ouder- of personeelsorganisatie en daarmee een beroep doen op diens Helpdesk. De kosten voor een dergelijk lidmaatschap worden door het bevoegd gezag vergoed (uitspraak108585/108586 – 19.02 van de LCG WMS).

5. Deskundige ouders

Vaak zijn er op school ouders met een specifieke deskundigheid, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, communicatie of personeelsbeleid die hun kennis en ervaring graag inzetten ten behoeve van de MR.

6. Sociale netwerken

Op Linkedin zijn diverse groepen actief op het gebied van medezeggenschap; er wordt onderling informatie uitgewisseld en er worden vragen gesteld en beantwoord.

7. Jaarverslag van het bevoegd gezag

Het bevoegd gezag moet jaarlijks een verslag schrijven over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten. Het jaarverslag bestaat uit het bestuursverslag, de jaarrekening en de continuïteitsparagraaf. Het jaarverslag moet jaarlijks voor 1 juli aan de (G)MR ter informatie worden aangeboden (WMS artikel 8, lid 2 sub c).

8. De achterban

Bij belangrijke onderwerpen kan de MR behoefte hebben aan de mening van de achterban. Dit kan worden achterhaald met behulp van een enquête of door het organiseren van een bijeenkomst over dit specifieke onderwerp.

9. De schoolleider/bestuurder

Er is niemand zo goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen op school of bij het bestuur als de schoolleider of de bestuurder. Via hem/haar kan de MR aanvullende informatie over een bepaald onderwerp vragen.

10. De WMS

De WMS. In de wet die ten grondslag ligt aan de medezeggenschap in het funderend onderwijs zijn alle rechten en plichten van de MR opgenomen.

11. Jaarverslag van de MR

In het jaarverslag van de MR staan de onderwerpen genoemd waar de MR zich het vorige schooljaar mee bezig heeft gehouden. Vaak staan daar ook onderwerpen in die doorlopen in het lopende schooljaar en onderwerpen waar de MR zich in het lopende jaar bezig wil houden.

Elles Verschoor
Beleidsadviseur

Elles Verschoor is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en ouderparticipatie.

Meer over Elles

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Het is aan te raden om als MR jaarlijks een activiteitenplan te maken. In dit plan neemt de MR de onderwerpen op die het komende jaar in de MR spelen. Deels zijn dat vaste onderwerpen, zoals de begroting of het ...