Passend onderwijs

Voor het laatst bewerkt op: maandag 29 augustus 2022

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. Dit wordt ook wel passend onderwijs genoemd.


Wat is passend onderwijs precies?

Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat alle leerlingen een plek krijgen die past bij de onderwijsondersteuningsbehoefte die er is. Zoveel als mogelijk moeten alle kinderen naar een gewone school gaan, waar leerlingen met en zonder ‘problemen’ met elkaar in contact komen. Voor de leerlingen met extra behoeften is er extra ondersteuning op school aanwezig.

Scholen hebben een zorgplicht om voor leerlingen een passende onderwijsplek te vinden. Elke school moet in ieder geval een basisondersteuning bieden, zoals hulp voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie. Daarnaast bieden scholen ook extra begeleiding bij ernstigere problemen, zoals bij leerlingen met een gedragsstoornis. Er wordt een persoonlijk ontwikkelplan voor leerlingen opgesteld om op school mee te kunnen doen.


Hoe wordt passend onderwijs vormgegeven?

Scholen werken samen om passend onderwijs in de regio te verzorgen. Deze samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Ze verdelen dit geld over de scholen in hun regio. Zo kunnen scholen de extra begeleiding van leerkrachten en leerlingen betalen. Ook kunnen zij er extra leermateriaal mee aanschaffen.

De overheid past het budget per samenwerkingsverband tussen 2015 en 2020 stapsgewijs aan. Het totale budget voor extra ondersteuning is gelijk gebleven, maar wordt stapsgewijs herverdeeld. Doel is ervoor te zorgen dat elke regio naar verhouding evenveel geld krijgt. Dat gaat op basis van het totaal aantal kinderen binnen een samenwerkingsverband. Per samenwerkingsverband wordt er een ondersteuningsplan opgesteld en per school een schoolondersteuningsprofiel, waar in wordt gegaan op hoe het geld wordt besteed.


Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel formuleert de school welke extra ondersteuning zij kan verzorgen. Dit profiel komt tot stand in overleg tussen directeur, leraren, intern begeleider en zorgcoördinator. Hiervoor worden gegevens verzameld zoals over de aanwezige deskundigheid binnen het team, methodieken en de kwaliteit van de organisatie. Op deze manier kan de zorg worden beschreven op twee niveaus: basisondersteuning en extra ondersteuning. In het referentiekader van de sectororganisaties (zie Bestanden onderaan de pagina) wordt verder beschreven wat dit inhoudt.

Naast de ondersteuning die de school biedt bevat het profiel ook informatie over extra professionalisering van de leraren van de school. Indien dat tot gevolg heft dat de regels met betrekking tot nascholing worden vastgesteld of gewijzigd, heeft de personeelsgeleding van de MR hierbij een instemmingsrecht (artikel 12 lid 1i WMS). Op het schoolondersteuningsprofiel heeft de MR als geheel een adviesbevoegdheid (artikel 11 lid 1r WMS).


Passend onderwijs en MR

Elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad (OPR). De leden van de OPR worden gekozen door de MR’s van de scholen die bij het samenwerkingsverband zijn aangesloten. De OPR heeft een instemmingsrecht op het vaststellen of wijzigen van het ondersteuningsplan (artikel 14a WMS). Dit betekent dat alle besluiten met betrekking tot de extra zorg voor leerlingen bij der onze OPR moeten worden voorgelegd.

Het is van belang dat elke MR weet of er passend onderwijs wordt aangeboden op school en zo ja bij welk samenwerkingsverband de school is aangesloten. Voor leerlingen met extra behoeften is het van belang dat de OPR goed functioneert en de MR van elke school heeft hier dus een zeer belangrijke rol bij. Vraag bij de directeur na bij welk samenwerkingsverband de school is aangesloten en hoe de verkiezingen voor de OPR zijn geregeld.


VOO en passend onderwijs

De VOO biedt MR’s die vragen hebben over passend onderwijs ondersteuning. Ook voor OPR’s is de VOO beschikbaar bij vragen. VOO-leden kunnen contact opnemen met de VOO Helpdesk bij alle vragen over passend onderwijs en medezeggenschap. Daarnaast is het mogelijk dat experts van de VOO meelezen met het ondersteuningsplan en kijken welke vragen de MR zou kunnen stellen aan het bestuur van het samenwerkingsverband over passend onderwijs. Vraag hiervoor begeleiding aan als MR.

Tijdens de cursus Passend onderwijs wet- en regelgeving leren MR-leden, maar ook ouders, personeelsleden en andere geïnteresseerden, meer over aan welke verplichtingen passend onderwijs moet voldoen en wat de rol van ouders en personeelsleden precies is. Deze cursus is zowel op locatie voor de MR of OPR te organiseren als open inschrijving voor leden die deze cursus in de buurt of online willen volgen.


Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Academie

De MR Academie is dé e-learning omgeving voor alle MR-leden in het onderwijs. Volg een gratis demonstratie!

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk
23 mrt 2023

Het is lang geleden dat de lente zo miezerig is begonnen als dit jaar. In allerlei opzichten.