Jaarverslag

Voor het laatst bewerkt op: maandag 29 augustus 2022

Elk jaar stelt het bevoegd gezag een jaarverslag op. In het jaarverslag wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen op school van het afgelopen jaar en wordt verantwoording afgelegd over de financiële situatie van de onderwijsinstelling. Ook wordt een doorkijk naar de toekomst gepresenteerd.


Wat staat er in het jaarverslag?

In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Het jaarverslag biedt inzicht in de samenhang tussen beleid en financiële middelen. Het jaarverslag bestaat uit drie delen. Het eerste is het inhoudelijke deel en dit gaat over de inhoudelijke keuzes op het gebied van onderwijsbeleid, het personeelsbeleid en de huisvesting. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn: hebben we gedaan wat we zouden doen? Hebben we bereikt wat we beoogden? Heeft ons iets in de weg gestaan of het behalen van het succes bedreigd?

Het tweede deel is het financiële deel, gericht op de financiële keuzes die de school heeft gemaakt, hoeveel deze keuzes kosten en hoeveel vermogen de school in kas heeft. Dit deel heet de jaarrekening. De jaarrekening bevat in ieder geval de balans, de winst- en verliesrekening en de exploitatierekening. Als de jaarrekening betrekking heeft op bestuursniveau is ook een accountantsverklaring toegevoegd.


Wat is de continuïteitsparagraaf?

Ten slotte is er het derde deel en dat is de continuïteitsparagraaf die inzicht biedt in de schoolontwikkelingen in de nabije toekomst. De continuïteitsparagraaf bevat kerngetallen die minimaal drie jaar vooruitgaan onder andere over de personele bezetting en de leerlingenaantallen.

Verder wordt de meerjarenbegroting opgenomen en is er een beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden. De paragraaf is belangrijk voor het beeld in de (nabije) toekomst. Vragen die naar aanleiding hiervan beantwoord moeten worden zijn: wat gebeurt er als we niets veranderen? Moeten er keuzes worden gemaakt? Wanneer wordt nieuw beleid gepresenteerd?


Hoe kan de MR het jaarverslag beoordelen?

Het jaarverslag kan worden gebruikt als evaluatie van het beleid; wat ging goed en wat kan/moet beter? Ook levert het jaarverslag agendapunten op voor de MR voor het komende schooljaar; aan welke onderwerpen willen we aandacht besteden? En als het om het financiële gedeelte van het jaarverslag gaat, is het van belang dat de MR-leden kijken naar eventuele verschillen tussen de begroting en de jaarrekening. Heeft het bevoegd gezag een verklaring voor de afwijkingen?

Het jaarverslag is ook een basis voor het opstellen van nieuw beleid voor de school, zoals de begroting en het schoolplan. Aan het begin van het kalenderjaar wordt het verslag opgesteld en is gebruikelijk in maart klaar en gepubliceerd op de website van de school. Zo kan iedereen die bij de school betrokken is de verslaglegging van het bestuur bekijken en beoordelen.


Jaarverslag en MR

Jaarlijks voor 1 juli ontvangt de medezeggenschapsraad (MR) het jaarverslag van de school (artikel 8 lid 2c WMS). De MR hoeft hier niet om te vragen, maar krijgt deze automatisch. De MR kan het document ter bespreking op de agenda van de MR-vergadering zetten en als achtergrondinformatie gebruiken bij het beoordelen van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid.

De MR kan altijd vragen stellen over de inhoud van het jaarverslag en op basis van het jaarverslag met een initiatief komen om beleid op school te verbeteren. Naast het jaarverslag van het bevoegd gezag is het gebruikelijk dat de MR ook een eigen jaarverslag schrijft, waarin wordt opgenomen wat de MR het afgelopen jaar heeft besproken en welke besluiten er zijn genomen.


VOO en jaarverslag

De VOO biedt een cursus MR en Jaarverslag en jaarrekening aan voor MR’s die meer informatie willen over de totstandkoming van het jaarverslag, de inhoud ervan en de rol die de MR bij het jaarverslag kan spelen. Voor korte vragen kunnen leden van de VOO contact opnemen met de VOO Helpdesk, waar experts op gebied van onderwijs en medezeggenschap graag uw vragen beantwoorden.

Verder is het mogelijk dat de VOO het jaarverslag en de jaarrekening voor de MR bestudeert en kijkt of het voldoet aan de wettelijke eisen. Daarbij kijkt de VOO ook naar welke vragen de MR kan stellen over het jaarverslag en welke discussies er in het komende jaar gevoerd kunnen worden op gebied van financiën en onderwijskundig beleid. Vraag hiervoor begeleiding aan van onze experts.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk
23 mrt 2023

Het is lang geleden dat de lente zo miezerig is begonnen als dit jaar. In allerlei opzichten.