Jaarverslag

Op grond van de Wet medezeggenschap op scholen hoort de GMR voor 1 juli het jaarverslag en de jaarrekening over het voorgaande kalenderjaar van het schoolbestuur te ontvangen. De GMR geeft over deze jaarstukken het informatierecht. Hoewel informeren een lichtere bevoegdheid is dan het instemmings- of adviesrecht maakt dit de jaarstukken niet onbelangrijk.

Op basis van het jaarverslag waarbij het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid kan de GMR bekijken of dit volgens verwachting is gebeurd of dat het beleid bijsturing vereist. De jaarrekening laat onder andere zien hoeveel vermogen het schoolbestuur heeft en op basis van de verplichte continuïteitsparagraaf kan worden beoordeeld of dat te veel, te weinig of goed is.

In de cursus MR en Jaarverslag en Jaarrekening leert u waar u op moet letten in de stuken die u van uw bestuur ontvangt. Als Uw GMR ondersteuning nodig heeft bij het beoordelen van de jaarstukken kunnen de specialisten van de VOO u hierbij ondersteunen.

De VOO vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en leerlingen in het openbaar onderwijs. Vanuit onze idealen hebben we de verschillende politieke partijen input gestuurd voor hun verkiezingsprogramma's. Lees de ...