Vraag & Antwoord: de schoolgids

Zo nu en dan lichten we een specifieke vraag uit die onze adviseurs vaak gesteld krijgen, omdat het vragen zijn waarvan wij zeker willen weten dat u er antwoord op krijgt. Heeft u zelf een vraag? Neem dan contact op met onze Helpdesk.

De schoolgids

Vraag
Heeft de medezeggenschapsraad (MR), en in ieder geval de oudergeleding, instemmingsrecht over de bijlage van de schoolgids? Of is de bijlage alleen ter informatie voor de MR? En mag de MR (of: ouders in de MR) er iets van vinden als de bijlage al twee jaar op rij pas ná de zomervakantie inzichtelijk is voor ouders met kinderen op de school?

Antwoord
De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht op de schoolgids. Zie hiervoor artikel 13 lid 1g van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Of dit ook geldt voor de bijlage van de schoolgids hangt af van de informatie die hierin is opgenomen. Indien in de bijlage zaken staan opgenomen waarvoor instemming of advies van de MR vereist is (zoals zaken rondom de schoolorganisatie en onderwijstijden), dan geldt dat deze reeds aan de MR moeten zijn voorgelegd voordat de bijlage gepubliceerd wordt en in werking treedt. Wanneer de bijlage slechts praktische informatie bevat (zoals contactgegevens van de school en dergelijke) hoeft dit niet ter instemming worden voorgelegd.

Het is uiteraard wel wenselijk dat ook de bijlage voor de start van het nieuwe schooljaar (formeel op 1 augustus) beschikbaar is, zodat ouders weten met welke afspraken zij rekening dienen te houden. Als MR kunt u het bevoegd gezag van de school hierop wijzen en verzoeken inhoud waarvoor instemming of advies noodzakelijk is zo spoedig mogelijk voor te leggen aan de MR.